ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ

1. Предмет на икономическата теория. Основни раздели. Позитивна и нормативна икономическа теория. 

2. Основни икономически проблеми. Ограниченост на ресурсите и икономически избор. Алтернативни разходи. Производствени възможности. Граница и крива на производствените възможности.

3. Същност на пазара. Търсене. Закон и крива на търсенето. Движение по кривата и изместване на кривата на търсенето. Пазарно търсене.

4. Предлагане. Закон и крива на предлагането. Изместване на кривата на предлагането.

5. Взаимодействие търсенето и предлагането. Пазарно равновесие.

6. Ценова еластичност на търсенето и предлагането.

7. Теория за пределната полезност. Предпочитания на потребителя. Бюджетно ограничение. Потребителски избор.

8. Производство на фирмата. Производство и производствена функция. Периодизация на производството. Производство в краткосрочен период.

9. Производството в дългосрочен период. Производствени изокванти. Възвръщаемост от мащаба на дейността на фирмата.

10. Производствени разходи. Производствени разходи в краткосрочен период.

11. Производствени разходи в дългосрочен период. Икономии от мащаба на дейността.

12. Приходи и печалба на фирмата.

13. Пазарни структури. Пазарна структура със съвършена конкуренция. Условие за равновесие. Фирмена крива на търсене и пределен приход. Краткосрочно и дългосрочно равновесие на фирмата - съвършен конкурент.

14. Пазарна структура при монопол. Крива на търсене общ и пределен приход на фирмата – монополист. Краткосрочно и дългосрочно равновесие на монополна фирма.

15. Монополистическа конкуренция. Обща характеристика. Краткосрочно и дългосрочно равновесие на фирмата при монополистическа конкуренция.

16. Същност на олигопола. Фирмата в условията на олигопол.

17. Какво изучава макроикономиката. Макроикономически проблеми. Цели и инструменти на макроикономическата политика.

18. Измерители на макроикономическата активност. Брутен вътрешен продукт. Измерване на БВП. Номинален и реален БВП. Други показатели за макроикономическата активност.

19. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане и техните криви.

20. Същност и характеристика на икономическия цикъл. Измерване и прогнозиране на икономическия цикъл. Циклични индикатори. Алтернативни теории за цикличното развитие.

21. Заетост и безработица. Същност и измерване на безработицата. Причини и форми на безработицата. Естествено равнище на безработица и пълна заетост.

22. Определяне на инфлацията. Измерване на инфлацията и видове инфлация. Ефекти на инфлацията. Теории за инфлацията. Антиинфлационна политика.

23. Фискална политика. Определение на фискалната политика. Държавен бюджет.

24. Цели и инструменти на фискалната политика. Дискреционна фискална политика. Фискална политика и развитие в БВП.

25. Ефекти на фискалната политика. Бюджетен дефицит. Финансиране на бюджетния дефицит. Ефект на „избутването”.

26. Недискреционна фискална политика. Вградени стабилизатори. Фискална политика ориентирана към предлагането.

27. Същност и функция на парите. Форми на парите. Измерване на паричното предлагане. Монетарни агрегати.

28. Търговски банки и техните операции. Съвременни предизвикателства към банките.

29. Банки и парично предлагане. Депозитен мултипликатор. Търсене и предлагане на пари, равновесие на паричния пазар.

30. Централна банка. Независимост на централната банка. Функции на централната банка.

31. Монетарна политика. Основни инструменти и механизми на монетарната политика.