ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО

1.ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО, ИЗВОРИ.

2.КРУМОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ХАН КРУМ.

3. ВИЗАНТИЙСКА И СЛАВЯНСКА ЕКЛОГА.

4.ОТГОВОРИТЕ НА ПАПА НИКОЛАЙ І ОТНОСНО ЗАПИТВАНИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ.

5.ЗАКОН ЗА СЪДЕНЕ НА ЛЮДЕТЕ /ЗСЛ/

6.БЪЛГАРСКИ ЦАРСКИ ГРАМОТИ

7.МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

8.ПРАВОСПОСОБНОСТ И ДЕЕСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ И НА ЧУЖДЕНЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ.

9.БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВНО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

10.БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВНО СЕМЕЙНО ПРАВО

11.БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВНО НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

12.БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВНО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

13.ОБИЧАЙНОТО ПРАВО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ХV – ХІХ ВЕК

14.БЪЛГАРСКО ОБИЧАЙНО ДОГОВОРНО ПРАВО

15.ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ. ПРАВОМОЩИЯ НА МОНАРХА В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. 

16.МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, МИНИСТЕРСТВА, МИНИСТЕРСКА ОТГОВОРНОСТ.

 17.ВИДОВЕ НАРОДНО СЪБРАНИЕ. КОНСТИТУИРАНЕ И ПРАВОМОЩИЯ СПОРЕД ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ. 

18.ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

19.СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ОБЛИГАЦИОННО ИЛИ ДОГОВОРНО ПРАВО.

20.СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРАВО

21.НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

22.СЪЗДАВАНЕ НА ВЕЩНО ПРАВО

23.БЪЛГАРСКО СЕМЕЙНО ПРАВО

24.СЪЗДАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

25.СЪЗДАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

26.СЪЗДАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

27.ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОСЪДИЕ

28.РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО И ВЕЩНОТО ПРАВО В НАЧАЛОТО НА ХХ В

29.СЪДЕБНА РЕФОРМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЗНС

30.ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА НАРОДНИЯ БЛОК В ОБЛАСТТА НА СТОПАНСКОТО И НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО

31.ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА НАРОДНИЯ БЛОК В ОБЛАСТТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО.

32.ПРОМЕНИ В МЕХАНИЗМА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД ПРЕВРАТА НА 19.05.1934 Г.