3. Същност на пазара. Търсене. Закон и крива на търсенето. Движение по кривата и изместване на кривата на търсенето. Пазарно търсене.Ценовият механизъм координира действието на пазарната икономика. За да се изследва неговото функциониране е необходимо да се изяснят такива ключови икономически понятия като търсене и предлагане, начините на тяхното взаимодействие и взаимно приспособяване. В тази тема ще покажем как концепцията за равновесието между търсенето и предлагането обяснява формирането на цените. Преди да разкрием процеса на формиране на цените ще дефинираме същността на понятието пазар.
1. Същност на пазара
·          Пазарът е всяка ситуация на връзка между продавачи и купувачи с оглед размяната на определен продукт.
Съвкупните действия на пазарната група на купувачите определят търсенето на продукта; съвкупните действия на продавачите определят пазарното предлагане. Взаимодействието на двете пазарни сили - търсене и предлагане - определя пазарната цена на съответния продукт.
В настоящата тема изучаваме конкурентните пазари, или като ги наричат икономистите, пазарите със съвършена конкуренция. Те се характеризират с голям брой независимо действащи продавачи и купувачи, всеки от които притежава малък пазарен дял, така, че не е в състояние да диктува търсенето или предлагането и следователно и пазарната цена. Всички пазарни участници имат достъп до пълна пазарна информация, а предлаганите продукти са еднородни. Анализът, който ще осъществим позволява да се изясни не само как работят пазарите на различните продукти - стоки и услуги, а също и функционирането на пазарите на производствените фактори.
2. Търсене. Закон и крива на търсенето.
Терминът търсене има специфично значение в икономическата теория, когато го определяме като част от анализа на пазара. Търсенето е количеството от даден продукт, което потребителите желаят и са в състояние да закупят на различни цени за определен период от време. Търсеното количество от даден продукт е онова количество, което потребителите са склонни и са в състояние да закупят на пазара. Например търсеното количество от продукта натурален сок от едно домакинство за месец е 20 броя. Изключително важно е още да се знае при каква цена в рамките на месеца домакинството купува 20 броя от продукта. Дефинирането на търсенето се основава на връзката между две конкретни променливи - цена и количество на търсенето.
Количеството от един продукт (Qx), което потребителите са готови да закупят на пазара за определен период от време зависи от редица фактори.
Цената на продукта (Рх)
Равнището на дохода на потребителите (Y)
Цените на алтернативните продукти (Р1 …РХ-1)
Потребителските вкусове и предпочитания (Т)
Очакванията за бъдещи ценови промени (Е)
Тази зависимост може да се представи като функция на търсенето:
Qx = f (Px, Y, Р1 …РХ-1, T, E)
Как един потребител решава колко сок да закупи? При изследването на влиянието на изброените по-горе фактори използваме подхода на познание “при равни други условия”. Вниманието се концентрира последователно върху ефекта на всеки един отделен фактор, а всички останали се приемат временно за неизменни. Прилагайки този метод, ще разгледаме действието на отделните фактори.
Цена. Ако цената на една кутия сок се повиши, при равни други условия, потребителите ще купуват по-малко. Могат да заменят сока с друг продукт - например газирани напитки. Когато цената спадне, количеството на търсенето ще се увеличи. Всеки от нас ежедневно наблюдава тези зависимости, или се сблъсква със закона за търсенето. Законът за търсенето гласи, че при равни други условия, съществува обратна зависимост между цената на един продукт и количеството на неговото търсене. Ако цената на стоката намалява, търсеното количество расте, ако тя се повишава, търсеното количество намалява (при равни други условия). Тази зависимост се представя графично чрез крива с отрицателен наклон, наречена крива на търсенето (D). (фигура 2.1)
Фигура 2.1. Крива на търсене

Всяка точка от кривата на търсенето разкрива количеството на търсенето Q на една стока за определено равнище на нейната цена Р. Така например при равнище на цената Р1 потребителите ще закупят точно определено количество от стоката - Q1. Ако цената се понижи до Р2, търсеното количество ще нарасне до Q2. Ефектът от промяната на цената се илюстрира чрез преместване от една към друга точка по кривата на търсенето. Движението по кривата на търсенето, предизвикано от промяна на цената е свързано с изменение на търсеното количество от дадения продукт. Обратната зависимост между цената на даден продукт и търсеното количество от него се обяснява с ефекта на заместването и ефекта на дохода. Промяната в потреблението на даден продукт, предизвикана от промяната в цената му в сравнение с цената на другите продукти, се нарича ефект на заместването. Намаляването на цената на дадена стока я прави по-атрактивна и потребителят предпочита да купува повече от нея и по-малко от другите стоки, които остават относително по-скъпи. Ефектът на дохода се проявява в тава, че намалението на цената на дадена стока позволява на потребителя да изразходва повече средства за закупуване на други продукти. Изразходването на по-малко средства за придобиване на поевтинялата стока довежда до нарастване на реалния доход на потребителя. Промяната в потреблението на даден продукт, предизвикана от промяната в реалния доход се нарича ефект на дохода.
Доход. Доходите на потребителите са важен фактор, оказващ влияние върху търсенето. Как ще повлияе върху търсенето едно снижение на потребителския доход? Най-вероятно е то да се намали. Ако търсенето на дадена стока се намалява с намаление на дохода, стоката е нормална. Не всички стоки са такива. Когато търсенето на дадена стока намалява с увеличението на потребителския доход, тя е малоценна.
Цените на други стоки. При стоките заместители повишаването на цената на една стока (хотели) в сравнение със заместителите, довежда до увеличаване на търсенето на заместители (къмпинги). При стоки, които се консумират съвместно в процеса на потреблението, или т. нар. взаимодопълващи се стоки, е налице обратна зависимост: ако цената на едната стока се увеличи (бензин) намалява търсенето на другата (автомобили).
Вкусове и предпочитания. Потребителските вкусове са подложени на динамични промени. Всяка промяна на вкусовете към предпочитане на даден продукт ще увеличи неговото търсене. Фирмите се опитват да използват различни методи, за да изградят лоялност към предлаганите от тях продукти.
Очаквания. Търсенето на дадена стока зависи от очакванията на потребителите за бъдещи промени в цената. Ако купувачите очакват, че цената на продукта ще се повиши в бъдеще (например поради промяна данъците) те ще се опитат да го закупят, изпреварвайки събитията.
От анализа до тук става ясно, че търсенето на даден продукт е функция на няколко променливи, които най-общо се разделят на ценови и неценови. Зависимостта на количеството на търсенето от цената се представя от закона за търсенето. Неценовита фактори са дохода, цените на други стоки, очакванията, вкусовете и предпочитанията. Тяхното действие довежда до изменение на търсенето и се изразява графично чрез изместване на кривата на търсене: наляво, ако търсенето намалява и надясно, ако то расте.
3. Пазарно търсене
Пазарното търсене отразява търсенето на всички потребители на пазара. То е сбор от индивидуалното търсене на всички потребители при дадена цена. Общото пазарно търсене зависи от факторите, които влияят върху търсенето на отделния потребител и от броя на потребителите на пазара. Кривата на пазарното търсене се извежда чрез хоризонтално сумиране на индивидуалните криви на търсене на продукта.