20. Същност и характеристика на икономическия цикъл. Измерване и прогнозиране на икономическия цикъл. Циклични индикатори. Алтернативни теории за цикличното развитие.Съвкупното търсене и съвкупното предлагане, които бяха предмет на нашето изследване в предходната тема, постоянно се намират в процес на движение. В течение на времето както съвкупното търсене, така и съвкупното предлагане нарастват, или икономиката отбелязва растеж. Увеличаването на работната сила, натрупването на капитал, напредъка в технологичното развитие обуславят нарастване на производството във времето. Това нарастване, като правило, е неравномерно, понякога ускорено, понякога забавено, което означава, че моделът на развитие на БВП във времето е цикличен.
1. Същност и фази на бизнес-цикъла.
Икономическият живот никога не се намира в покой. На стопанската дейност са присъщи колебания, които могат да се представят, ако се проследят измененията на основните икономически индикатори във времето. Повтарящите се колебания в икономиката са известни като бизнес-цикъл(икономически цикъл). Тези колебания са обект на изследване от страна на икономистите в продължение на редица години - от средата на ХIХ век насам. Повтарящи се колебания са присъщи не на отделна икономическа променлива, а на голям брой макроикономически величини: реалния БВП и доходите, заетостта и безработицата, цените в редица отрасли, лихвените проценти и т. н. Движенията на реалния БВП, като измерител на стойността на националното производство и дохода, са основна характеристика на бизнес-цикъла. Но по време на спад, когато реалният БВП намалява своите темпове, заедно с него се понижават персоналните доходи, корпоративните печалби, разходите за инвестиции, производството, продажбите и др.
В дългосрочен период икономиката в различните страни отбелязва значителен растеж на брутния продукт и производствения потенциал (тенденция на растеж, тренд). Но този растеж е неравномерен, характерни са колебания на съвкупното производство около дългосрочния тренд, подеми и спадове, които формират бизнес-цикъла.
Периодът на намаляване на общата икономическа дейност е спад (рецесия). По време на спад се забавят темповете на растеж на съвкупното производство и доходите, намалява търсенето на труд и безработицата се покачва.Ако рецесията е особено продължителна, тя може да прерасне в депресия. Депресията е период на продължително свиване на производството и заетостта. След достигането на най-ниската точка от спада, наречена дъно, икономическата дейност започва да се възстановява. Периодът през който общата икономическа дейност и основните макроикономически показатели нарастват е подем (експанзия, възстановяване). По време на експанзия нараства търсенето на труд и безработицата намалява. Увеличава се заетостта на всички останали ресурси, както и доходите на стопанските субекти. Крайната точка на подема се нарича връх. След достигането на върха икономическата дейност отново започва да спада.
Икономическият цикъл съдържа две преломни точки - връх и дъно. Преломните точки са точките, в които се извършва смяна на посоката на изменение на реалния БВП. Най-голям интерес в процеса на изследване на бизнес цикъла предизвиква възможността да се прогнозира настъпването на преломните точки. Проучванията на бизнес цикъла имат за една от своите цели натрупването на подходяща информация, която да направи възможно смекчаването на крайните състояния на икономиката, когато тя се намира на дъното или на върха. Бизнес цикълът е периода на спад, последван от възстановяване, измерен от дъно до дъно или от връх до връх. Времевата продължителност на различните цикли е различна. Продължителността на цикъла доста често варира в рамките на период от четири до пет - шест години, когато икономиката преминава през фазите на подем и спад.
2. Циклични индикатори
Наблюдението над съвместното изменение на редица икономически променливи е полезен информационен инструмент, който се използва при прогнозиране на тенденциите на развитие на икономиката и определяне на макроикономическата политика. Цикличното поведение на наблюдаваните икономически променливи има една важна характеристика, свързана с периода от време, отделящ преломната точка на променливата от преломната точка на общата икономическа активност. Съществуват икономически променливи, които достигат своя връх или минимално значение преди другите променливи, включително БВП. Те са известни като водещи индикатори. Идентифицирани са около 11 -12 подобни променливи, които са полезни при прогнозиране на бъдещото развитие. Типични водещи индикатори са средната продължителност на работната седмица на производствените работници в обработващата промишленост, исканията за помощи при безработица, нови поръчки за доставка на потребителски стоки, цените на пазара на акциите, броя на разрешителните за строителство на жилища, договори и поръчки за нови машини и оборудване и др. Една втора група индикатори, наречени съвпадащи се движат паралелно с общата икономическа активност. Доколкото основна черта на бизнес цикъла са колебанията на брутния продукт и неговия тренд, той често се посочва като съвпадащ индикатор. Промишленото производство и степента на използване на мощностите са типичнисъвпадащи индикатори.
Следващата група индикатори показват тенденция да реагират на измененията на икономическата активност със значително изоставане във времето. Важни изоставащи (лагови) индикатори са средната продължителност на безработицата, запасите в сферата на производството и търговията, цената на труда в обработващата промишленост и др.
Характерните за всички споменати икономически променливи циклични модели дават основание да се развиват редица инструменти, комбиниращи различен брой индикатори, които се използват за статистическо представяне и прогнозиране на деловата активност.
3 .Теории за бизнес цикъла
Днес съществуват различни теории за причините, които пораждат колебанията в стопанския живот. Съгласието в тази област е толкова малко, че дава основание на Пол Кругман да определи причината за бизнес-цикъла за една от наистина великите икономически мистерии. Разкриването на тази мистерия не е само интелектуално предизвикателство - то е необходимо с оглед определянето на подходящата макроикономическа политика в отговор на рецесиите и за уравновесяване на темповете на БВП в хода на цикъла.
Какво предизвиква бизнес цикъла? Теориите за него могат да се групират в две категории - ендогенни и екзогенни. Ендогенните теории свързват циклите с процеси, които възникват естествено вътре в икономиката, те признават вътрешно присъщата на икономиката нестабилност. Ендогенна теория е кейнсианската теория за цикъла, според която голяма роля за нестабилността на икономическата динамика има предизвиканата от различни фактори и особено от изменение в обема на продажбите нестабилност на инвестиционните разходи на фирмите.
Екзогенните теории свързват цикличността с фактори, външни по отношение на нормално функциониращата икономическа система. Екзогенните теории фокусират върху вътрешно присъщата на икономиката стабилност, която обаче е подложена на влиянието на външни фактори, чието въздействие има характера на шок. Това са фактори, които обикновено са непредсказуеми - например войни, нови открития, нарастване на населението, промени в икономическата политика на правителството. Така например Шумпетер (1883 - 1950) концентрира своето внимание върху нововъведенията (иновациите). Според него внедряването на изобретенията в предприятията оказва влияние върху инвестициите, търсенето, цените и печалбите, но иновациите се разпространяват нерегулярно и предпоставят нестабилност на икономическата дейност. Монетаристката теория за цикъла, развита от М. Фридман и неговите колеги, посочва като причина за икономическите колебания нестабилността на паричното предлагане, което се определя от централната банка.
Двете категории теоретични виждания - ендогенни и екзогенни - не се изключват взаимно. Те могат да се комбинират в хибридна теория за обясняване на цикличността с едновременното действие на външни и вътрешни причини и фактори.
Независимо от водещите се дискусии относно подходите при анализа на краткосрочните икономически колебания, според мнението на много икономисти те следва да се анализират в контекста на взаимодействието между съвкупно търсене и съвкупно предлагане. Ще разгледаме най-напредикономическите колебания и промените в съвкупното търсене, като използваме моделите от предходната тема. Става дума за промени в неценовите детерминанти на съвкупното търсене, които изместват кривата на съвкупното търсене. Една от възможните причини за спад е изместването на кривата на съвкупното търсене наляво. Изгубвайки вяра в бъдещето, домакинствата отлагат някои свои покупки и съкращават разходите. Фирмите се опасяват, че печалбите им ще спаднат и намаляват своите разходи за инвестиции. Така при всяко равнище на цените домакинствата и фирмите ще купуват по-малко количество стоки и услуги. След промяната на съвкупното търсене производството също спада. Намаляването на равнището на съвкупното производство означава, че икономиката е в спад (рецесия). В този случай спадът е генериран от търсенето. Намалението на фирмените продажби и производството води до снижаване на равнището на заетост и нарастване на безработицата. Така песимизмът, който предизвиква съкращаване на търсенето, довежда до спад на производството и доходите и увеличение на безработицата.
Икономиката няма да остане завинаги в точката на новото равновесие. Възможният отговор на фирмите на пониженото търсене е приспособяване на цените чрез намаление, докато предлаганото количество стоки и услуги достигне потенциалния обем на производството. Равновесието се връща към потенциалния обем на производството, но при положение, че цените са гъвкави, могат да се променят. Така в дългосрочен период промяната в съвкупното търсене се отразява на ценовото равнище, но не и на обема на производството. Колко време ще отнеме, за да може икономиката да достигне отново потенциалния обем на производството? Този ключов въпрос получава различен отговор от представите на класическата школа и кейнсианството, от което следват и различията в препоръките относно ролята на правителството.
Представителите на класическите направления считат, че икономиката се приспособява бързо, поради което свободният пазар трябва да се остави да действа, без намеса от страна на правителството. Отговорът на кейнсианците е, че цените не са гъвкави, поради което връщането на икономиката към дългосрочното равновесие ще отнеме време. Тук е подходяща намеса от страна на макроикономичската политика с оглед увеличаване на съвкупното търсене. Едно нарастване на правителствените разходи ще увеличи търсеното съвкупно количество стоки и услуги при всяко ценово равнище и ще измести кривата на съвкупното търсене надясно. В следващите теми ще разгледаме подходите и инструментите, които могат да се използват за въздействие върху съвкупното търсене от страна на монетарната и фискалната политика. Историята на разгледания модел, който търси корените на краткосрочните колебания на страната на съвкупното търсене тръгва от времето на Голямата депресия (1929 - 1933 г.) и книгата на Д.М. Кейнс “Обща теория за заетостта, лихвата и парите” (1936). Основното послание на нейния автор е, че спадовете и депресиите се причиняват от неадекватното съвкупно търсене на стоки и услуги и политики, насочени към увеличаване на съвкупното търсене, включително чрез правителствени разходни програми, могат да тласнат икономиката към пълната заетост.
Освен от търсенето, съществува възможност спадовете да се предизвикват и от неблагоприятни промени в предлагането. Да предположим, че върху икономиката, която се намира в равновесно състояние, окажат влияние непредвидени фактори, като повишаване цените на петрола, или на ресурсите, при което фирмите се изправят пред нараснали разходи. В следствие на това, при всяко равнище на цените фирмите ще предлагат по-малко количество стоки и услуги. Подобни “шокове” от страна на предлагането изместват кривата на краткосрочното съвкупно предлагане наляво.
Преместването на кривата AS ще доведе до следните ефекти: икономиката се установява в нова равновесна точка ; производството на стоки и услуги се съкращава, а равнището на цените се покачва. Шокът от страна на съвкупното предлагане резултира едновременно в намаляване на производството (стагнация) и нарастване на общото ценово равнище (инфлация), едно явление, известно като стагфлация. С течение на времето, при политика на ненамеса в пазарните процеси, приспособяването на цените и очакванията на икономическите агенти е в състояние да върне цените до първоначалното им равнище и да възстанови производството.