28. Търговски банки и техните операции. Съвременни предизвикателства към банките.1. Роля и операции на търговските банки
Банковата система може да бъде дву- или тристепенна. Обикновено тя включва централната банка на страната, търговските банки и другите институции, които имат като своя главна дейност получаването и предоставянето на кредит. Ще анализираме дейността на търговските банки.
Модерното банково дело възниква в средата на 12 век. Оттогава банките са сърцето на стопанската дейност. Търговските банки формират основата на кредитната система. Те са институции, които са специализирани като посредници между тези, които спестяват пари и тези, които ги инвестират. Банките още доминират във финансовата система, макар, че други финансови посредници придобиват все по-голямо значение. Освен търговските банки звена на националната финансова система са застрахователните компании, пенсионните фондове, спестовните банки, инвестиционните финансови компании и др. Всички те са специализирани в създаването на връзка между икономически агенти, желаещи да отдадат и получат пари в заем. Банките се отличават по това, че техни пасиви се използват като платежни средства и са част от паричния запас.
Ролята на търговските банки се определя от редица обстоятелства:
● Първо, те са най-големите финансови институции във финансовата система;
● Второ, осигуряват кредита и извършват най-широк спектър от операции по набиране и предоставяне на финансови средства;
● Трето, банките са сърцето на клиринговата система, чрез тях се уреждат разплащанията, като заедно с централната банка те формират националния разплащателен механизъм;
● Четвърто, чрез търговските банки централната банка извършва регулиране на паричното обръщение и величината на депозитите, чрез което се влияе върху макроикономическото развитие, т. е. провежда се паричната политика.
Търговските банки извършват следните операции:
А. Пасивни операции на търговските банки.
Търговските банки акумулират средства чрез:
 Разплащателни влогове;
 Спестовни и срочни влогове;
 Заеми от други финансови институции
 Други видове заеми (емитиране на облигации).
Операциите по набирането на тези средства се наричат пасивни операции, а всички привлечени средства съставляват пасива в баланса на банката.
Б. Активни операции на търговските банки
Другият вид операции на търговските банки са т. нар. активни операции - предоставянето на акумулираните средства в заем на заемополучателите. Тази група операции на търговските банки са свързани с управлението на активите, които включват:
 Отпуснатите кредити на промишления и търговски сектор, кредитите на населението.
 Наличните ценни книжа, влогове в други банки, резервите в централна банка;
 Касовата наличност и др.
В. Извънбалансови операции на търговските банки
Освен споменатите по-горе активни и пасивни операции, нарастващо значение в банковата дейност придобива извършването на операции, които не се отразяват пряко в баланса, т. нар. банкови услуги. Тяхното разнообразие и обхват непрекъснато нарастват и съответно на това и доходите, реализирани от тази дейност.
 В кръга на банковите услуги се включват:
 Управление на доверителни фондове;
 Посредничество на борсата;
 Банкови операции като факторинг, лизинг;
 Валутни сделки, извършвани за сметка на клиентите на банката;
 Водене на сметки и др.
Г. Банкова печалба
Банкерството е бизнес и както и другите частни предприятия цел на икономическата дейност на търговските банки е максимизирането на печалбата. Основен източник на печалбата е разликата между процентите, които банката получава за предоставените кредити и процента, който тя изплаща по получените пари. Доколкото в съвременни условия тази разлика се намалява поради по-добрата информираност и нарастващите възможности на капиталовите пазари, банките се стремят да увеличат печалбата си чрез разширяване на банковите услуги.