ТЕСТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС

ТЕСТ №11.Гражданския процес като производство се характеризира най-ярко с:
а)многостранния си систематичен характер;
б)динамичен характер;
в)императивен характер;

2.Необжалваемостта на решението е:
а)окончателна неотменимост на правните му последици;
б)елемент от СПН на решението;
в)условие за възникване на СНП;

3.Родовата подсъдност е:
а)процесуална предпоставка за съществуването на правото на иск;
б)предпоставка за постановяването на правилно решение;
в)предпоставка за належното упражняване на правото на иск;

4.Съдът проверява редовността на исковата молба:
а)в 7-дневен срок;
б)няма срок
в)в 14-дневен срок

5.При кой от следните случаи наред със субективното съединяване на искове се наблюдава и обективно съединяване:
а)при необходимо другарство;
б)при обикновено другарство;
в)при задължително другарство;

6.По изключение до обективно съединяване на искове може да се стигне до:
а)приключване на първото заседание по делото в първата истанция;
б)приключване на устните прения пред първата истанция;
в)приключване на устните прения пред въззивната истанция;

7.Задължително обективно съединяване на искове е познато единствено на:
а)производство за делба на наследство;
б)производство по финансови начети;
в)исковото брачно производство;

8.Характерно за въззивното обжалване е това,че:
а)е прозводство за разглеждане на материалноправния спор по същество;
б)е контролно-отменително;
в)при него се проверява валидността,допустимостта и правилността на първоинстанционното решение;

9. След като разгледа жалбата въззивният съд:
а)винаги връща делото за ново разглеждане;
б)винаги се произнася по съществото на материалноправния спор;
в)може да реши спора по същество,да върне делото за ново разглеждане или да го прекрати;

10.При кои от посочените по-долу случаи касационната инстанция винаги връща делото за ново разглеждане:
а)при отмяна на решението като неправилно;
б)при прогласяване на нищожност на решението;
в)при прогласяване на нищожност на решението или отмяната му поради допуснати от въззивната инстанция процесуални нарушения;

11.За да е налице документ е достатъчно да има:
а)писмени знаци;
б)подпис;
в)изявление;

12.Обективните предели на СНП обхващат:
а)спорното материално право и въведените чрез възражение насрещни притезателни права и право на задържане;
б)спорното материално право и правно релевантните факти;
в)страните по делото,техните наследници и правоприемници;

13.Неоттегляеми са онези определения на съда,които:
а)подлежат на обжалване пред по-горна инстанция;
б)преграждат по-нататъшното развитие на делото;
в)прекратяват делото;

14.На правото на принудително изпълнение кореспондира задължение:
а)на длъжника да търпи принудително изпълнение;
б)на съдия-изпълнителя да извършва процесуални действия;
в)на длъжника да търпи принудително изпълнение и на съдия-изпълнителя да извършва процесуални действия;

15.Подлежат на обжалване с въззивна жалба:
а)всички действия на съдия-изпълнителя;
б)посочените в закона действия на съдия-изпълнителя;
в)нито едно действие на съдия-изпълнителя;

16.Подписаните частни документи имат:
а)материална доказателствена сила;
б)формална и материална доказателствена сила,ако са неизгодни за своя издател;
в)формална доказателствена сила;

17.Когато е допуснато обезпезпечаване на иск и делото бъде прекратено:
а)обезпечителната мярка отпада;
б)обезпечителната мярка се вдига от съда;
в)обезпечителната мярка се вдига по молба на ответника в разпоредителното заседание;

18.Ако бъде направен отвод на арбитър в арбитражното производство и той не бъде отведен:
а)определението на арбитража може да се атакува пред Софийски градски съд;
б)определението може да се обжалва пред Президиума на арбитража;
в)определението не подлежи на съдебен контрол;

19.Когато бъде поставено арбитражно решение,въпреки липсата на арбитражно споразумение:
а)може да се предяве иск пред ВКС за неговата отмяна;
б)може да се предяви иск пред Софийски градски съд;
в)може да се предяви иск пред апелативен съд;

20.Производството за установяване на факти е:
а)исково производство;
б)охранително производство;
в)охранително или исково производство;