6. Ценова еластичност на търсенето и предлагането.1. Ценова еластичност на търсенето и предлагането
Както вече е известно, търсенето и предлагането са подложени на изменения под въздействието на цените и други фактори. Търсенето реагира на промените в цените, доходите на потребителите, цените на други стоки. Силата на тази реакция не е еднаква за различните продукти. Тук ще изследваме по-подробно начина, по който търсенето отговаря на промените в цените, въвеждайки концепцията за еластичност. Понятието ценова еластичност разкрива интензивността на промените в търсенето или предлагането на дадена стока под въздействие на промените в нейната цена.
Ценовата еластичност на търсенето е мярка за това как потребителят отговаря на промените в цената. Ценовата еластичност на търсенето отразява процентното изменение на търсеното количество от стоката по отношение на процентното изменение на нейната цена. Тя се измерва с коефициент, определян по формулата:
Еd = (%ΔQ)/ (%ΔP), или Еd = (ΔQ/Q) : (ΔP/Р),
Където: %ΔQ е процентното изменение в количеството, %ΔP е процентното изменение в цената. Процентното изменение на дадена променлива е абсолютното изменение на променливата, разделено на първоначалното равнище на променливата.
Ако например цената на хляба се увеличи с 30%, а количеството на търсенето спадне с 10%, коефициентът на еластичност е 0,3. В зависимост от величината на коефициента на еластичност търсенето е:
·          Нееластично (Еd < 1), т.е. количеството на търсенето се изменя в по-малка степен, отколкото цената;
·          Единична еластичност (Еd = 1) - количеството на търсенето се изменя в еднаква степен с цената;
·          Еластично (Еd > 1), количеството на търсенето се изменя в по-голяма степен отколкото цената.
Съществуват две крайни характеристики на еластичността на търсене. В първия случай търсенето е съвършено еластично и изменението в количеството на търсенето се извършва при неизменна цена на стоката (Еd = ¥). Кривата на търсене е успоредна на абцисната ос. Търсене, количеството на което не се изменя при промяна в цената е съвършено нееластично търсене (Еd =0). Кривата на търсене е линия, успоредна на ординатната ос.
При линейна крива на търсене еластичността се изменя в зависимост от равнището на цената. Ако ценовите равнища са по-високи, търсенето е еластично, ако са по-ниски - нееластично. Еластичността може да се определи и като се наблюдава изменението на общите приходи от продажбата на дадена стока при промяна в цената. Когато търсенето е нееластично общите приходи се изменят в същото направление, както и цената. Например, ако цената се увеличава, общите приходи също се увеличават. Ако търсенето е еластично, двете величини (общи приходи и цена) се изменят в противоположно направление. Ако цената се намалява, общите приходи се увеличават и обратно.
Еластичността на търсенето зависи от следните фактори:
·          Наличие на заместители на стоката;
·          Дял на разходите за покупка на стоката в бюджета на потребителя;
·          Продължителност на изследвания период от време;
·          Доколко продуктът се смята за необходимост, или за лукс.
Ценовата еластичност на предлагането се определя по аналогичен начин. Тя показва връзката между измененията в цената на стоката и нейното предлагане. Величината на коефициента на еластичност зависи преди всичко от фактора време. С колкото повече време разполага производителят, възможностите му за приспособяване към изменението в цената се увеличават.