30. Централна банка. Независимост на централната банка. Функции на централната банка.1. Място и функции на Централната банка
Централната банка е институция, която е отговорна за осъществяването на паричната политика на държавата. Централната банка поддържа правителството в постигането на целите на макроикономическата политика, преди всичко стабилност на националната парична единица и стабилен обменен курс. Централната банка е орган, който:
 Притежава монопол върху паричната емисия;
 Тя е банка на правителството, поема отговорността за контрола над паричното предлагане, управлението на валутните и златни резерви, занимава се с бюджета и държавния дълг;
 Централната банка е банкер на банките - по закон търговските банки са длъжни да поддържат т. нар минимални резерви на влог в Централната банка. Последната действа и като кредитор от последна инстанция.
Централната банка оказва огромно влияние върху икономическите процеси. Колкото повече нараства нейното значение, като банкер на правителството и последното отделя по-голямо внимание на управлението на количеството пари в обръщение, толкова по-голямо значение придобива въпросът за независимостта на централната банка. Въпреки съществуващите изключения, широко е прието виждането, че независимата централна банка е предпоставка за успешно провеждане на паричната политика. Най-често централната банка е подотчетна на парламента, или на образувана от него централна комисия, а управляващия централната банка не влиза в състава на правителството.
По-детайлното вглеждане в ролята на централната банка, показва, че тя изпълнява функциите на централен координиращ паричен орган, коитоот своя страна включват на първо място осъществяването на паричната политика.
Главна цел на паричната политика е стабилност на националната валута. Паричната политика е насочена към въздействие върху валутния курс, лихвения процент и общия обем на ликвидност на банковата система и следователно към въздействие върху състоянието на икономиката и особено върху инфлацията.
Инструментите на това въздействие са:
1. Официален лихвен процент - лихвеният процент, по който централната банка е готова да предостави кредити на търговските банки.
2. Задължителни резерви - част от ресурсите на банките, които те държат по искане на властите на влогове в централната банка.
3. Операциите на открития паричен пазар -покупки или продажби на ДЦК от страна на централната банка.
4. Валутни интервенции - покупко-продажба на валута, което въздейства върху търсенето и предлагането й и следователно върху валутния курс.
5. Допускане до пазара - чрез издаването на лицензи за нови финансови посредници и др.
Функциите, изпълнявани от централната банка могат да бъдат обобщени по следния начин:
1. Съхранение на резервите на търговските банки и другите депозитни учреждения;
2. Заедно с търговските банки формира националния разплащателен механизъм.
3. Изпълнява ролята на фискален агент на правителството.
4. Тя е национална банка на банките.
5. Регулира предлагането на пари в интерес на икономиката като цял