Обща теория на правото

1. ПРЕДМЕТ НА ОТП . ФУНКЦИИ. СТРУКТУРА

2. МЯСТО НА ОТП СРЕД ДРУГИТЕ НАУКИ И СРЕД ЮРИДИЧЕСКИТЕ НАУКИ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

3. МЕТОДОЛОГИЯ

5. СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНОТО РЕГУЛИРАНЕ. ВИДОВЕ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НА РАЗВИТИЕ

№ 6. ДОПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НА РАЗВИТИЕ.

№ 7. ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРАВОТО. Теории за възникването на правото.

8. МНОГОАСПЕКТНА СЪЩНОСТ НА ПРАВОТО.

11. ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПРАВОТО.
12. ПРИЕМСТВЕНОСТ В ПРАВОТО.

13. ПРАВО И ОБЩЕСТВО: ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. ОТНОСИТЕЛНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРАВОТО.

14. ФУНКЦИИ НА ПРАВОТО.


18. ПРАВО И ДРУГИ НОРМАТИВНИ РЕГУЛАТОРИ. ПРАВО И ОБИЧАЙ. ПРАВО И РЕЛИГИЯ. ПРАВО И КОРПОРАТИВНИ НОРМИ.

21. ОСНОВНИ ПРАВНИ СИСТЕМИ НА СЪВРЕМЕННОСТТА. СИСТЕМА НА ОБЩОТО ПРАВО.

22. РОМАНО – ГЕРМАНСКА /КОНТИНЕНТАЛНА/ ПРАВНА СИСТЕМА.

23. ДРУГИ ПРАВНИ СИСТЕМИ НА СЪВРЕМЕННОСТТА


24. Източници на правото. Обща характеристика.25. Видове източници на правото.


26. Структура на правото. Обективно и субективно право

27. Материално и процесуално право.