тестове по граждански процес

Тест №2

1.Състезателното начало се проявява:
а)в движението на процеса;
б)при доказването;
в)при осъществяване на процесуална дейност от съда и страните;

2.При разглеждане на делото Първоинстанционният съд прилага:
а)само процесуални норми;
б)процесуални и материалноправни норми;
в)материалноправните норми,основните начала на правото и справедливостта;

3.При смърт на ищеца по време на висящност на брачния процес:
а)делото се прекратява;
б)брачния иск става недопостим и делото би могло да се преобразува в общ исков процес;
в)делото продължава,като на мястото на ищеца се конституират наследниците;

4.В едно гражданско дело е представен чек.Неговата сила е:
а)материална;
б)формална;
в)формална и материална;

5.При обезпечаване на бъдещ иск той трябва да бъде предявен в:
а)двуседмичен срок;
б)определен от съда срок;
в)месечен срок;

6.Обезпечаването на иска може да бъде поискано:
а)когато съществува опасност,че ще бъде осуетено по-късното осъществяване на правото;
б)когато съществува опасност,че един по-късен момент правото няма да може да се защити;
в)има опасност да се осъществи едно несъществуващо право или да не се осъществи едно несъществуващо право;

7.Ролята на изпълняемо право в гражданския процес може да изпълнява:
а)всяко гражданско притезание;
б)всяко изискуемо и ликвидно притезание;
в)удостоверено с изпълнително основание изискуемо гражданско притезание;

8.Призоваването чрез ДВ се осъществява когато:
а)когато страната не може да бъде намерена на посочения адрес;
б)производството е касационно;
в)страната е заминала за повече от 30 дни в чужбина и не е посочила съдебен адрес.

9.Арбитражното решение:
а)подлежи на отмяна по исков ред;
б)подлежи на инстанционен контрол;
в)е окончателно.

10.Правото на принудително изпълнение възниква с:
а)издаването на изпълнителен лист;
б)влизане на осъдителното съдебно решение в сила;
в)възникването на осъдителното основание;

11.Главното доказване е доказването:
а)което се осъществява от главни страни;
б)което създава пълна убеденост в съзнанието на съдията,че определен факт се е осъществил;
в)което се осъществява от ищеца по делото,защото той е длъжен да докаже твърдените в исковата молба факти.

12.В касационното производство могат да се допускат доказателства:
а)могат да се допускат като доказателства само такива,които не са съществували по време на въззивното производство;
б)не се допускат нови доказателствени средства;
в)се допускат само невключени в доказателствения материал на първоинстанционния съд доказателствени средства.

13.Може ли главно встъпило лице да обжалва решението на първоинстанционния съд за уважаване на първоначалния иск:
а)не може,защото не е главната страна по него;
б)може само да се присъедини към въззивната жалба на главната страна по чл.204 от ГПК;
в)да.

14.Може да се предяви инцидентен установителен иск,когато:
а)делото е висящо;
б)не са приключили устните състезания пред първоинстанционния съд;
в)едно преюдициално правоотношение е оспорено.

15.Коя е основната характеристика на въззивното производство:
а)контролира се правилността,валидността и допустимостта на първоинстанционното решение;
б)разглеждане на материално-правния спор винаги по същество;
в)разглежда се материално-правния спор по същество само ако се отмени първоинстанционното решение.

17.Може да се предяви инцидентен установителен иск:
а)ако има оспорено преюдициално правоотношение;
б)има оспорени факти и преюдициални правоотношения;
в)ответникът твърди,че има притезателно право спрямо ищеца по делото.

18.Родовата подсъдност:
а)процесуална предпоставка за възникването на право на иск;
б)предпоставка за надлежно упражняване на правото на иск;
в)условие за предявяването на иска пред съда по местожителството на ответника.

19.По силата на диспозитивното начало:
а)страните определят вида защита;
б)страните определят времето,вида и обема на защитата,както и доказателствените средства;
в)страните извършват разпоредителни действия с материалните си права.

20.Документ е:
а)всяка вещ,върху която с писмени знаци е обективирано изявление;
б)вещ,върху която е материализирано волеизявление с правно значение;
в)вещ,върху която е материализирано волеизявление.