4. Предлагане. Закон и крива на предлагането. Изместване на кривата на предлагането.1. Предлагане
Предлагането характеризира поведението на производителите.
·          Предлагането е количеството продукти, което фирмите са готови и са в състояние да осигурят на пазара на различни цени за определен период от време.
Факторите, които определят количеството на предлагането могат да се представят чрез функцията на предлагането:
Qsx = f(Px, P1…PX-1, F1…Fn, T, Z)
Където:
Qsx е предлаганото количество от стоката Х
Px, цената на стоката
P1…PX-1 цените на други стоки
F1…Fn цена на производствените фактори
T равнище на технологиите
Z други фактори, които е възможно да повлияят на предлагането
Зависимостта на предлаганото количество от цената се изразява от закона за предлагането и се илюстрира чрез крива с положителен наклон (фигура 2.2). Реакцията на продавачите на ценовите промени е различна от тази на купувачите. С повишаването на цената, при равни други условия, предлаганото количество продукт на пазара се увеличава. Законът за предлагането изразява позитивната връзка между цената на продукта и предлаганото количество - при равни други условия, с повишаването на цената нараства количеството на предлагането; с намалението на цената се съкращава и количеството на предлагането.
Фигура 2.2 Крива на предлагане

Изменението на цената Р довежда до изменение на предлаганото количество Q и се илюстрира чрез движение по кривата на предлагането. Изменението на предлагането се изразява чрез изместване на кривата на предлагането - надясно, ако предлагането расте и наляво, ако предлагането намалява. Изменението на предлагането се осъществява под действието на неценовите фактори: цената на производствените фактори, технологията, цените на други стоки.
Пазарното предлагане на даден продукт може да се получи по начина, по които се определя пазарното търсене - като хоризонтална сума от индивидуалното предлагане на отделните фирми при определено равнище на цената.