гражданско право

1.Понятие за Гражданско право. Система на Гражданското право.Предмет и система на общата част.

2.Съпоставяне и отграничаване на гражданското право от търговското, трудовото, гражданско-процесуалното и международното частно право.


3.Основни принципи на гражданското право. Развитие на българското гражданско право.


4.Източници на гражданското право – понятие, видове. Нормативните актове и правният обичай като източник.

5. Значение на правилата на морала за ГП. Справедливостта. Съдебна практика и съдебен прецедент. Общи актове на ВКС.

6. Действие на гражданско правните норми по време. Обратно действие и действие спрямо заварени правоотношения. Действие по място и спрямо лицата.


7.Видове гражданско правни норми: императивни и диспизитивни; материални и процесуални; самостоятелни и несамостоятелни; абсолютно и относително определени. Прeзумпции и фикции.

8.Тълкуване на гражданския закон – понятие, правна уредба. Предмет и цел на тълкуването. Развитие на възгледите за тълкуване.

9.Видове тълкуване на гражданския закон.

10.Нисша и висша критика на гражданския закон. Правоприлагане.

11.Правоприлагане по аналогия, аргумент от противното и за по-силното основание.


12.Гражданско правоотношение – понятие, обща характеристика, видове.

13.Субективно право – теории за същността му, понятие, значението на интереса. Правно задължение. Право на иск в материален смисъл.

14.Видове субективни права.

15.Непритезателни права. Преобразуващи (потестативни) права. Други непритезателни права, които не са потестативни.

16.Възражение.

17.Упражняване на субективни права и изпълнение на правни задължения. Колизии при упражняването. Граници на упражняването. Злоупотреба с право.

18.Защита на субективните права – понятие и видове.Самозащита и самопомощ.


19.Субекти на гражданското право – понятие и видове. Правоспособност на физическите лица – понятие, начало и край, съдържание и същност. Ограничаване на правоспособността.

20.Дееспособност на физическите лица – понятие и степени.

21.Поставяне под запрещение – ред и правно действие. Настойничество и попечителство. Прекратяване на запрещението.

22.Правна индивидуализация на физическите лица. Право на име. Местожителство.


23.Актове за гражданско състояние – понятие и видове. Съставяне на актове въз основа на съдебно решение. Отбелязвания. Правно действие на АГС.

24.Юридическо лице – понятие, историческо развитие, теории за същността. Видове юридически лица.

25.Държавата като субект на гражданското право. Гражданско-правен режим на учрежденията.

26.Жилищно-строителна кооперация – понятие, възникване, членство. Органи. Контрол за законосъобразност на актовете на органите. Отговорност на кооператорите.


27.Юридически лица с нестопанска цел.

28.Обекти на гражданските правоотношения – понятие, видове. Вещи, доход, плодове.


29.Ценни книжа, пари и нематериални блага.


30.Имущество – понятие, съдържание, правно положение.

31.Юридически факти на гражданското право – понятие и видове.


32.Фактически състави – понятие и видове. Смесени гражданско-правни фактически състави.

33.Придобиване на права. Правоприемство – видове, правно значение. Изменение и изгубване на права.

34.Правна сделка – произход и сравнително-правна уредба. Понятие. Видове волеизявления. Действие на правната сделка. Съпоставяне и отграничаване от юридическите постъпки.

35.Видове правни сделки – едностранни, двустранни и многостранни. Правни сделки между живи и с оглед на смърт. Правни сделки, предоставящи имотни облаги. Възмездни и безвъзмездни сделки. Сделки на управление и сделки на разпореждане. Каузални и абстрактни сделки. Консенсуеални и реални сделки. Главни и зависими сделки. Фидуциарни сделки.

36.Сключване на сделките. Значение на мълчанието и конклудентните действия. Разрешение и одобрение на сделката.

37.Форма на сделките – понятие и видове. Видове форми за действителност на сделките.


38.Съдържание на сделката – видове и начини за определянето му. Тълкуване на сделките.

39.Сделки, сключени под условие, срок и тежест.

40.Недействителност на сделките – правна уредба, понятие и видове.

41.Основания за нищожност по 26, ал. 1 ЗЗД (нищожност на сделките по 26, ал. 1).


42.Основания за нищожност по 26, ал. 2 ЗЗД (нищожни сделки по 26, ал. 2 ЗЗД).


43.Привидни и прикрити сделки. Подставено лице.

44.Основания за унищожаване на сделките поради недееспособност, грешка, измама, заплашване и крайна нужда.

45.Предявяване на недействителността. Потвърждаване. Конверсия.


46.Имуществени последици от недействителността на сделките.


47.Представителство – необходимост и понятие. Представително правоотношение. Отграничения.

48.Приложно поле на представителството. Възникване и прекратяване на представителната власт.

49.Видове представителство. Договаряне сам със себе си. Представителство на юридическите лица.

50.Упълномощаване – понятие, сключване, форма, правно действие. Видове пълномощно. Прекратяване. Преупълномощаване.

51.Действие от чуждо име без представителна власт – последици. Потвърждаване (ратификация) и последици от нея.

52.Погасителна давност – понятие, функции, приложно проле. Преклузивни и рекламационни срокове.

53.Видове давностни срокове – критерии за разграничаване. Конкуренция на давностните срокове.

54.Начало на давностния срок. Броене и край на давностния срок. Погасителната давност при правоприемство.

55. Спиране и прекъсване на давностните срокове – основания и действие. Прилагане на погасителната давност.