1. Предмет на икономическата теория. Основни раздели. Позитивна и нормативна икономическа теория.1. Предмет на икономическата теория
·          Икономическата теория (economics) е наука за разпределянето на ограничените ресурси между алтернативните възможности за тяхното прилагане.
Тя изследва как индивидите и обществата като цяло вземат решение, или избират между различни алтернативи; изучава механизмите за разпределяне на ограничените ресурси за производство на стоки и услуги, с оглед задоволяване на потребностите. Основните моменти, при дефинирането на предмета на икономическата теория са два: ограниченост на ресурсите и произтичащата от това необходимост да се прави избор как те да се използват. В този контекст най-краткото определение на икономическата теория е, че тя е наука за избора. Икономическата теория е релевантна при разглеждането на всяка социална ситуация, която изисква избор от какъвто и да било вид.
2. Микро- и макроикономика
Икономическата теория изучава проблемите на разпределението на ограничените ресурси на макро- и микроикономическо равнище. С оглед на това са се формирали два основни раздела на икономическата теория: микроикономика и макроикономика..
·          Микроикономиката изследва как отделните икономически единици - домакинствата и фирмите - вземат решения и как си взаимодействат на индивидуалните пазари на стоки и услуги.
·          Макроикономиката изучава функционирането на икономиката като цяло. Типични макроикономически проблеми са проблемите на икономическия растеж, безработицата и инфлацията.
3. Позитивна и нормативна икономическа теория
Проблемите на ефективността са част от позитивната икономическа теория, която третира фактите, условията, зависимостите в сферата на икономиката. Позитивната икономическа теория изучава фактите и зависимостите между тях такива, каквито са, или ще бъдат, без да се ангажира с оценка. Нормативната икономическа теория се занимава с ценностни оценки и съждения относно това, което би трябвало да бъде в икономически контекст.
 Алтернативни икономически системи
Различните общества в човешката история са се справяли по различен начин с основните икономически проблеми. Макар, че различните общности не са използвали напълно еднакви начини, за да мобилизират ограничените си ресурси, или да разпределят продуктите, исторически са се формирали няколко основни системи на избор:
(a) Традиционна икономика. Проблемите на икономическата организация се решават на основата на опита, традициите, обичаите. Ако използваме израза на Хайлбронер, това е едно общество, чието историческо пътуване е поверено на водещата ръка на традицията. Ръководен принцип е подчинението на вековните правила, следователно, разбирането на тази система се основава на познания относно нейната култура, политически отношения и технология.
(b) Пазарна икономика. Пазарната икономика е основана на частната собственост. Решенията какво, как и за кого да се произведе се вземат от многобройните предприятия и домакинства, чиято дейност се координира от пазара - чрез механизма на цените и печалбите.
(c) Планова икономика. Това е друга система на избор, основана на централизирани методи на управление, която разпределя ресурсите чрез административни решения. Централните държавни органи решават въпросите на икономическата организация.
Съвременното стопанство може да бъде характеризирано като смесена икономика, в рамките на която икономическите решения се вземат както от отделните индивиди, така и от държавата