12. Приходи и печалба на фирмата.1. Приходи на фирмата
Общият приход (TR) е общата сума на постъпленията, получена от продажбата на стоките или услугите. Общият приход е произведение от количеството реализирана продукция и цената на единица продукция. Величината на приходите се определя от произведението на пазарната цена за единица продукция (Р) и количеството реализирана продукция (Q). Следователно:
TR = P.Q
Таблицта по-долу показва картината на приходите в условията на променящи се цени и величина на търсенето на продукта.
Табл. 6.2. Общ, среден и пределен приход

Величина на търсенето
Цена/Среден приход (лв.)
Общ приход (лв.)
Пределен приход (лв.)
1
35
35
35
2
30
60
25
3
25
75
15
4
20
80
5
5
15
75
-5
6
10
60
-15
7
5
35
-25

Както се вижда от таблицата, с намалението на цената на продукта общият приход отначало нараства, а по-късно намалява.
Пределният приход MR e добавъчният приход, получен от предлагането на всяка допълнителна единица продукция. Той показва прираста на общите приходи в резултат на нарастването на продукцията с една единица.
MR = ΔTR/ΔQ
Съгласно таблицата, когато цената се понижава например от 30 до 25 лв. търсеното количество нараства от 2 на 3 единици, при което общият приход се увеличава с 15 лв., което е пределният приход.
Средният приход (АR) е приходът, получен от продажбата на една единица продукция, или приходът за единица продукция.
АR = TR /Q = Р. Q/ Q
Изследването на взаимоотношението между количеството произведена продукция и приходите изисква да се вземе предвид спецификата на кривата на търсене на съответния продукт, предлаган от фирмата. Определянето на точката на максималната печалба се основава на информация относно пределните приходи и разходи или общите приходи и разходи на фирмата. Динамиката на разходите познаваме от предшестващия анализ, а що се отнася до приходите, тяхното формиране зависи както от количеството реализирана продукция, така и от цената й. Решенията, които предприемачите приемат относно производството и цената са различни в зависимост от пазарните структури, при които функционира фирмата. Трудно е да бъде намерена “типична” пазарна структура - в някои отрасли пазарът е доминиран от единствен производител, докато в други работят многобройни фирми, всяка от които предлага незначителна част от продукцията. В този смисъл, определянето на общия, средния и пределния приход се осъществява в контекста на всяка една конкретна пазарна структура. Проблемите на максимизацията на печалбата чрез изследване на динамиката на приходите и разходите в условията на съответните пазарни структури са предмет на последващия анализ.