5. Взаимодействие търсенето и предлагането. Пазарно равновесие.1. Взаимодействие между търсене и предлагане.
Анализирайки взаимодействието на търсенето и предлагането, можем да представим как се определя количеството на продукта, който се продава на пазара и неговата цена. Фигура 2.3 показва кривите на търсенето и предлагането. Точката, в която двете криви се пресичат е точка на пазарното равновесие. Цената, при която двете криви се пресичат е равновесна цена (РЕ), а съответното количество - равновесно количество (QE). Равновесието е такова състояние на пазара, при което търсенето и предлагането са балансирани.
Фигура 2.3. Равновесие на търсенето и предлагането

Цената, която балансира търсенето и предлагането е равновесна цена. При равновесната цена количеството от продукта, което купувачите желаят и са в състояние да закупят е равно на количеството, което продавачите желаят и са в състояние да предложат. Равновесната цена изпълнява уравновесяваща функция. При цена, когато желанията за покупка и продажба съвпадат, няма тенденция към изменение. Наличието на провали в механизма за координиране на търсенето и предлагането поражда дефицит или излишък.