15. Монополистическа конкуренция. Обща характеристика. Краткосрочно и дългосрочно равновесие на фирмата при монополистическа конкуренция.В тази тема изследването ще се проведе при условие, че някои от предпоставките за съвършена конкуренция не са в сила, така, че нашият анализ ще се промени с оглед отчитането на особеностите на редица действително функциониращи пазари.
1. Характерни особености на пазара при монополистическа конкуренция
Съществуват пазарни структури, които не са напълно конкурентни, но от друга страна, не се контролират от единствен продавач. При такива условия фирмата притежава само известен контрол над цената. За редица пазари, като тези на облекло, книги, ресторанти, бира, битова техника, мебели е характерно присъствието на голям брой фирми, всяка от които е относително малка, предвид пазара, който обслужва. В рамките на всеки подобен пазар фирмите формират редица цени, а не единствена пазарна цена за стоките и услугите, които предлагат. Такава ситуация се реализира в случай, когато конкуриращите се фирми предлагат на пазара нехомогенни продукти. Предлагат се разнообразни продукти и услуги, които са подобни, но не еднакви. Например, различните вериги бензиностанции предлагат разновидности от допълнителни услуги – магазини, заведения за бързо хранене, сервизни услуги и пр. Потребителите могат да избират между разнообразни продукти и цени. Що се отнася до фирмите, всяка от тях е изправена пред конкуренция както от страна на съществуващите пазарни участници, така от страна на нови фирми, които се стремят да навлизат в отрасъла, тъй като пазарът е открит за вход и изход.
Монополистическата конкуренция може да се определи като пазарна структура, при която голям брой фирми предлагат диференциран продукт в условията на мобилност на ресурсите. Няколко основни черти определят монополистическата конкуренция:
Диференциация на продукта – тази характеристика може да се счита за определяща при изследваната пазарна структура. Диференциацията на продукта се проявява в създаването на действителни или въображаеми различия между аналогични стоки на различни фирми. Всяка фирма предлага продукт, който не е идентичен с този на другите фирми. По такъв начин отделната фирма се превръща във фирма, която търси цената.
Голям брой на продавачите – на пазара функционират относително голям брой продавачи, всеки от които удовлетворява неголям дял от общото пазарно търсене, така, че фирмите се конкурират за една и съща група клиенти, предлагайки сходна, но не идентична продукция. Доколкото всяка фирма притежава относително неголям пазарен дял, тя има ограничен контрол над пазарната цена.
Свобода за навлизане на нови фирми – фирмите могат да навлизат (или напускат) пазара без ограничения. Неголемият размер на производителите предполага, че ефектът от мащаба и необходимият капитал за фирмената дейност не са големи. Разбира се, фирми, които вече са се наложили на пазара имат определени предимства (притежават патенти, авторски права, търговски марки), а новите изпитват трудности в спечелването на репутация, в развиването на продукт, различен от този на конкурентите, във финансирането на разходи за реклама.
Съответно на своето наименование, разглежданият модел съчетава монополни и конкурентни аспекти, или монополистическата конкуренция е хибрид между монопола и конкуренцията. Тя предполага значителна конкуренция и известна монополна власт. Както и съвършено конкурентната фирма монополно конкурентната оперира на пазара наред с други относително малки фирми. Търсенето на продукта на отделната фирма е сравнително еластично, доколкото в отрасъла съществуват алтернативни продавачи.
Монополистическата конкуренция се отличава от съвършената преди всичко по това, че различните фирми предлагат различен в някакво отношение продукт. Именно уникалността на продукта дава на съответния производител известна степен на монополна власт. Както и монополиста, фирмата при монополистическа конкуренция търси цената, сблъсквайки се със снижаваща се крива на търсенето.
2. Краткосрочно и дългосрочно равновесие на фирмата при монополистическа конкуренция
Диференциацията на продукта позволява фирмата да формира собствена цена, която може да повиши, без да губи всичките си клиенти. Решението на потребителите относно покупката не се основава единствено на цената, а също и на специфичните особености на стоката или услугата. Някои потребители придават по-голямо значение на стила, или други пазарни преимущества, които фирмата предлага. Въпреки това, в условията на свободен вход на съответния пазар и голям брой конкуренти, свободата на отделната фирма да формира собствена цена е ограничена. За разлика от чистия монопол кривата на търсене на монополно конкурентната фирма е относително по-еластична и отделната фирма предлага само известен дял от съвкупното производство на отрасъла.
Тъй като изследваме фирма, която търси цената, тя може да определи онази комбинация от цена и количество, която позволява максимизиране на печалбата. Както и при чистия монопол, пределните приходи са по-ниски от цената за всеки обем на производството. Кривата на търсене е и крива на средния приход. Имаме разходни криви от същия вид, които познаваме от останалите пазарни структури. В условията на монополистическа конкуренция фирмата следва общото правило за максимизация на печалбата MR = MC, т. е. фирмата максимизира печалбата като произвежда онзи обем продукция, при който пределните приходи се изравняват с пределните разходи. В условията на монополистическа конкуренция фирмата следва правилото на монополиста за максимизиране на печалбата: тя избира обем на производството, при който пределните приходи са равни на пределните разходи и след това, използвайки кривата на търсене определя цената. В условията на пазар на монополистическа конкуренция са възможни и по-неблагоприятни ситуации, при които фирмата реализира нулева икономическа печалба, или търпи загуба. Тъй като пазарът при монополистическа конкуренция се отличава със свобода на навлизане и напускане и е силно конкурентен, краткосрочното състояние на равновесие не може да се запази в дългосрочен период.
В дългосрочен период съществува тенденция фирма, която работи в условията на монополистическа конкуренция да получава нормална печалба. Предвид допускането за свобода за навлизане в дадения пазар, наличието на икономическа печалба ще привлече нови фирми, които ще се конкурират за тази печалба. Фирмите продължават да навлизат на пазара докато в дългосрочен период цената достигне равнище, при което се изравнява със средните общи разходи. След този момент навлизането на нови конкуренти се прекратява.
Както и в условията на съвършена конкуренция, при монополистическа конкуренция фирмата е обект на интензивен конкурентен натиск, който елиминира икономическата печалба. Следователно съществува много сериозен стимул да се търсят пътища за избягване на конкурентната ситуация. В условията на монополистическа конкуренция се използват два подхода за снижаване на конкурентния натиск – ограничаване на пазарния вход и преди всичко диференциация на продукта с оглед намаляване на наличните заместители. Съперничеството между фирмите се основава не толкова на цената, колкото на неценови фактори като качество на продукта, условия на продажба, реклама.