ИСТОРИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ

1.Предмет на Историята на политическите и правни учения като научна дисциплина. Методология. Място на дисциплината сред другите науки. 

2.Преход от додържавна към държавна организация на общността. Схващане на правото в Древността.

3.Древен Китай: патерналистка концепция за държавата. Конфуций, Лао Дзи и др., китайските легисти.

4.Древна Индия: структуралистка концепция за държавата. Ведизъм, будизъм, учението на Каутиля.

5.Древна Гърция: рационалистка концепция за държавата. Сократ, Платон, Аристотел.

6.Древен Рим: държавата като правно- организирана общност. Цицерон. Ранното християнство.

7.Църквата и държавата през Ранното средновековие.

8.Правни теории през Ранното средновековие.

9.Креационната концепция за държавата: Аврелий Августин, теократични учения, Тома Аквински. 

10.Светска концепция за държавата през Средновековието. Фридрих II, Данте Алигиери, Марсилий Падуански.

11.Възраждане на държавата. Ренесанс и Реформация: политически идеи.

12.Правни теории през Късното средновековие.

13.Хуманистична концепция за държавата: Николо Макиавели, Жан Боден.

14.Утопичният модел на държавата: Томас Мор, Томазо Кампанела, Френсис Бейкън

15. Формиране на естествено-правната идеология: предпоставки и видни представители.

16.Естествено-правна (договорна) концепция за държавата

17.Политическата свобода

18.Теории за разделение на властите

19.Политическите права – теория на Русо за народния суверенитет

20.Естествено-правна концепция за закона

21.Френската декларация за правата на човека и гражданина. Правно-политически идеи и принципи

22. Обща х-ка на политическата мисъл през XIX в.

23.Политическите идеи на класическия либерализъм

24. Либералната демокрация

25. Политическият консерватизъм

26.Позитивизъм

27.Социализъм

28.Комунизъм

29. Анархизъм

30. Социологическото учение за държавата на Л. Гумплович

31.Школата на рацоналното естествено право. И. Кант

32. Историческата школа на правото

33.Юридически позитивизъм. Нормативизъм - Х. Келзен