МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

1.Системен характер на Международните отношения.Роля и значение на системата за живота на обществото. 

2.Особености и структура на системата.Структурното й разнообразие.

3. Форми на нейното движение и развитие.

4.Международната среда и националната правна система.

5.Основни етапи в развитието на международните отношения през XX век.

6. Международните отношения в навечерието на Първата световна война. Първата световна война и участието на България в нея. Ньойски мирен договор.

7. Международните отношения между двете световни войни.

8. Периодът на "студената война". Ново развитие

9-10. Управляема система ли са международните отношения? Самоуправлението в системата. Закономерности в стихийност в нейното движение и развитие.Управление на системата.

11. Роля на нормативното регулиране на системата на международните отношения. Международно право и международен морал.

12. Понятие за външна политика и външнополитически процес. Субекти на външнополитическия процес. Външнополитически органи на държавите. Особености и разновидности. Външнополитически механизъм на Република България. Демократични основи и принципи в неговото устройство.

13. Конституционни основи на българската външна политика.

14. Средства за осъществяване на външната политика на държавите (мирни и немирни). Ролята на силата и насилието. Понятие за дипломация. Организация на дипломатическите служби. Информационно и научно обезпечаване на националната външна политика.

15. Форми на дипломатическото общуване. Дипломатически разговори и преговори. Особености на дипломатическия преговорен процес.

16. Формиране на външнополитическите интереси. Национални интереси. Ценностни и приоритетни системи. Външнополитически доктрини. Роля на обективните и субективните фактори при определяне на националните интереси.

17. Обезпечаване на националната сигурност като защита на националните интереси. Безопасност или гарантирана надеждност. Обект и субект на националната сигурност.

18. Начини за преценка на неопределеността и риска при вземането на външнополитически решения. Оптималната стратегия на малките страни като България за обезпечаването на международната сигурност.

19. Същност и видове външнополитически решения. Начини за разработването и вземането им. Анализ на проблемни ситуации.

20. Външнополитическо прогнозиране. Разработване на алтернативни варианти за решенията. Критерии за избора. Стратегически и тактически решения. Политическа и юридическа отговорност на лицата, които ги вземат.