23. Фискална политика. Определение на фискалната политика. Държавен бюджет.Чрез фискалната политика правителството може да окаже влияние върху поведението на икономиката. Реализирането й е свързано с държавния бюджет.
1. Определение на фискална политика
Фискалната политика насочва към правителствения избор относно равнището на правителствените разходи и данъци. Под фискална политика разбираме стремежа на правителството да стабилизира икономическото развитие чрез изменения в държавния бюджет, неговата приходна и разходна страна. Тя предполага съвкупност от цели, инструменти и механизми за въздействие върху макроикономическите процеси, главно равнището на заетост и цените. Субект на фискалната политика е правителството (държавата), която налага данъци, представляващи приход за бюджета и реализира разходи по линия на трансферните плащания и правителствените покупки на стоки и услуги.
Държавният бюджет е своеобразен планов документ на правителството за приходите и разходите за определен период от време (фискална година). При балансиран бюджет приходите са равни на разходите; ако приходите са по-малки от разходите съществува бюджетен дефицит; ако приходите са по-големи от разходите - бюджетен излишък. Преди широкото възприемане на кейнсианската теория традиционното виждане по отношение на държавните финанси е, че държавният бюджет следва да бъде балансиран.