граждански процес-практически наръчник

Уважаеми колеги,

Настоящият практически наръчник представлява кратко систематизирано изложение на гражданския процес на Република България, така както е уреден във все още действащия Граждански процесуален кодекс /в сила от 1951 г./ Макар и приемането на нов ГПК да е непосредствено предстоящо, в съществената си част дадените практически напътствия ще запазят актуалността си, доколкото философията и логиката на процеса няма да претърпят промени.
Автор на прегледа е съдия Красимир Влахов от Софийския градски съд. В правораздавателната система е от м.януари 1996 г., когато е назначен за младши съдия в СГС. От м.октомври 1997 г. е съдия в Софийския районен съд, в периода м.ноември 2001 г.- м.декември 2003 г. е заместник-председател на СРС и ръководител на неговата Гражданска колегия. От м.декември 2003 г. е съдия в СГС, Гражданска колегия. От 01.01.2005 г. и понастоящем е постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието по гражданско право и процес. Хоноруван преподавател по гражданско право в СУ “Св.Климент Охридски”. Член на Съюза на учените в България. Член на УС на Съюза на съдиите в България.
Материалът представя накратко процедурата, по която се разглеждат гражданско-правните спорове в Република България, при спазване на заложената в ГПК логическа последователност на различните процесуални действия. Разгледани са основните понятия на гражданския процес, като тяхното съдържание е представено със стремеж за яснота и достъпност, без да се прави компромис с прецизността на юридическата терминология. Акцентът на изложението попада върху исковия граждански процес, по реда на който се разглеждат споровете между правните субекти, тъй като именно този процес представлява същината на правораздавателната дейност на гражданския съд. Разгледани са обаче и някои специални, неискови производства, които са широко застъпени в практиката и представляват особен интерес - производството за обезпечаване на исковете и за издаване на изпълнителен лист.
Наръчникът е структуриран съобразно предвидената в ГПК логика и последователност на понятията и действията в процеса.
В Част първа са представени принципите на гражданския процес, структурата на гражданските съдилища в Република България и видовете граждански дела.
Част втора е посветена на самото разглеждане на гражданското дело от момента на постъпването му до постановяване на съдебното решение.
Разглеждане на делата е Трета част. Тя включва:
- Образуване на гражданско дело;
- Действия на съда след подаване на исковата молба;
- Редовност на исковата молба;
- Проверка по чл. 25 ГПК;
- Разпореждания и определения на съда;
- Процесуална и материална легитимация;
- Вписване на исковата молба;
- Подсъдност;
- Цена на иска;
- Подготовка на делото за първото съдебно заседание;
- Призоваване;
- Първо съдебно заседание;
- Действия на съда по изясняване исканията и твърденията на страните;
- Съдебна спогодба;
- Съдебен протокол;
- Продължаване на срокове;
- Възстановяване на срокове
- Отмяна на определенията от същия съд.
Част четвърта обхваща доказателствата. Тук са включени: предмет и тежест на доказване, служебно начало в процеса. Подробно са разгледани писмените доказателства и свидетелските показания; оглед и експертизи.
Част пета разглежда решаване на делото.
Усложненията в процеса са включени в Шеста част. Тук са:
- Другарство в процеса;
- Трето лице-помагач;
- Обратен иск;
- Обективно съединяване на искове;
- Насрещен иск;
- Инцидентен установителен иск;
- Главно встъпване;
- Изменение на иска.
В Седма част са представени спиране и прекратяване на делото.
Инстанционният контрол в Осма част обхваща въззивното и касационното производства; реда за обжалване на определенията и разпорежданията; както и жалбите за бавност и отмяна на влезлите в сила решения.
Последната, Девета част е Особени производства. Тук са намерили място безпечаването на иска и производството по издаване на изпълнителен лист.

Желаем ви успешно и приятно ползване на наръчника!

Въведение

Принципи на гражданския процес

Система на гражданските съдилища

Граждански дела

Разглеждане на делата

Първо съдебно заседание

Действия на съда по изясняване исканията и твърденията на страните

Съдебна спогодба

Съдебен протокол

Продължаване на срокове/чл.36 ГПК/


Отмяна на определенията от същият съд/чл.195,ал.2 ГПК/

Доказателства

Свидетелски показания

Оглед/чл.162 ГПК/

Експертизи

Решаване на делото

Усложнения в процеса

Спиране и прекратяване на делото

Инстанционен контрол

Обжалване на определенията и разпорежданията

Отмяна на влезли в сила решения/чл.231 и чл.233, ал.2 ГПК/

Особени производства