Как законопроектът става закон

Как законопроектът става закон


Законодателният процес в Народното събрание се осъществява въз основа на Конституцията и на приет от него правилник. Право да внасят законопроекти имат народните представители и Министерския съвет. Това право се нарича право на законодателна инициатива.

Законопроектите се внасят заедно с мотиви към тях, в които вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проектозакона.

В 3-дневен срок от постъпването на законопроекта председателят на Народното събрание го разпределя на постоянните комисии, като определя и коя от тях ще е водеща в обсъждането.
arrow
Членовете на постоянните комисии получават законопроекта не по-рано от 48 часа, след което следва обсъждане. Те представят на председателя на Народното събрание и на председателя на водещата комисия мотивирано становище. За първо гласуване докладите по законопроектите се представят не по-късно от два месеца от тяхното внасяне.
arrow
Законопроектите, мотивите към тях и докладът на водещата комисия се представят на народните представители поне един ден преди заседанието, в което ще бъдат разгледани. Законопроектите, мотивите към тях и докладът на водещата комисия се представят на народните представители поне един ден преди заседанието, в което ще бъдат разгледани.
arrow
Законопроектите се приемат на две гласувания, които се правят в различни заседания. Народното събрание може да реши двете гласувания да се проведат в едно заседание.
arrow
При първото гласуване законопроектът се обсъжда в цялост. Когато на първо гласуване са приети повече от един законопроект по една и съща тема, водещата комисия с участието на авторите на законопроектите, изготвят един общ законопроект в срок от 14 дни.
arrow
Народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения на приетия на първо четене законопроект в определен от Народното събрание срок.
arrow
До 14 дни след изтичането на този срок водещата комисия внася в НС мотивиран доклад с писмените предложения на народните представители и предложенията на комисията.
arrow
Народното събрание обсъжда и приема закона на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.
arrow
Приетият закон се изпраща на Президента на Република България за издаване на указ за обнародване.
arrow
arrow
Президентът на Република България може да върне закона за преразглеждане. Президентът на Република България издава указ за обнародване на закона.

arrow
Законът се обнародва в Държавен вестник и влиза в сила след 3 дни, освен ако в самия закон не е определен друг срок.
Народно събрание на Република България
www.parliament.bg