обща теория на правото,правни системи

ВИДОВЕ ПРАВНИ СИСТЕМИ

Световните правни системи могат да бъдат разглеждани в две основни групи и една особена друга група.
I.Континенталната правна система-тя следва римското право и традициите му.Включва две подгрупи правни системи:
1.Романската система,наречена още Френска.Тя се разпостранява в цяла Латинска Америка,Франция,Италия.Обхваща три големи дяла-субектите,имуществата и способите за придобиването им.Нарича се още институционна система.
2.Германската(пандектна)система-тя се разпостранява в Германия,Швеция,Финландия,Австрия,Русия.Следва системата на германския граждански кодекс от 1896г.,като там се обособяват общата част на гражданското право и особените му части като вещното,семейното,облигационното и др.
Източно-европейския вариант на пандектната система.
По идеологически причини системите на буржуазното право са експлоататорски.Общи черти-следват римското частно право и основен източник е нормативният акт(писания закон).
II.Англосаксонската или англо-американската правна система:
1.общото право се развива като прецедентно право,причината е липсата на рецепсия на нормите на Римското частно право;
2.обособена е на принципите на справедливостта;
3.основен източник е правният обичай;
4.статутно право.
III.Други правни системи на съвремеността
1.Религиозната система-правната система следва религиозната нормативна система и тенденция е да се уеднаквят.

СИСТЕМА НА ПРАВОТО.ПРАВНИ ОТРАСЛИ.ПРАВНИ ИНСТИТУТИ.

Системата на правото е съвкупността от исторически диференцираните правни отрасли и връзките между тях.Тя обхваща цялото съдържание на правото.
Системата на правото включва:
1.Правни отрасли-основно структурно подразделение в системата на правото,което се характеризира със своя предмет и метод на правно регулиране.
Познаваме три основни отраслови комплекси в системата на правото.
I.Профилиращо право-гражданско,административно,наказателно право като в основата стои конституционното право.
II.Основни отрасли-трудово,семейно,финансово и др.
III.Комплексни отрасли-морско,космическо и др.
2.Правни институти-група от правни норми,съставляващи обособена част от нормите на отрасъла на правото.
3.Правната норма е основна клетка на правото.Тя е общо задължително,абстрактно правило за поведение,което е създадено или санкционирано от държавата.

Критерии за вътрешно подразделение на правната система

Под материален критерий или под предмет на правно регулиране се разбира обществените отношения на даден етап от развитието на обществото,които изискват и заедно с това допускат правно регулиране.
Юридически критерий-способите,средствата,начина на правоприлагане,за да се въздейства върху обществените отношения ефективно.