№ 6. ДОПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НА РАЗВИТИЕ.

Доправно регулиране на социалните отношения.
В началото на човешката цивилизация социалното регулиране е било синкретично, неразчленено. Постепенно се появява неговото диференциране на от една страна на общо и индивидуално, и от друга на разделяне на общото социално регулиране на регулиране чрез обичайни норми, чрез морални норми, чрез религиозни норми, чрез правни норми и пр. Типичен пример за недиференцирани социални норми са нормите Табу.