12. ПРИЕМСТВЕНОСТ В ПРАВОТО.

ПРАВОТО В СИСТЕМАТА НА НОРМАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ
Правните норми се различават от другите социални норми по ред специфични белези:
а) по отношение на предмета си на регулиране (регулират най-съществените обществени отношения, а именно тези във връзка с общественото разделение на труда, свързаното с него размяна, отношенията на собственост, конституирането и функционирането на държавата);
б) по отношение на връзката си с държавата (тя ги създава, контролира, защита и обезпечава със своята принуда);
в) по отношение на своя обхват (отнасят се за цялото общество, за всички негови членове, те са равна мяра за всички членове на обществото);
г) по отношение на своята задължителност (всички членове на обществото са задължени да ги изпълняват, независимо от своето социално положение, религиозни, морални и пр. възгледи);
д) по отношение на начина си на създаване (създадат се разумно, преднамерено, волево, резултат са от конструктивната дейност на държавата);
е) по отношение на санкциите им (най-тежки в сравнение със санкциите на другите видове социални норми);
ж) по отношение на определяемостта им (писани, установими, ясни);
з) по отношение на динамиката им (могат бързо да се създават, изменят и отменят);
и) по отношение на своето съдържание (инкорпорират другите видове социални норми, намират се в генетични, функционални и други връзки с всички други видове социални норми);
й) по отношение на функциите им (интегрират обществото).
к) по отношение на своята цялостност, завършеност, структура и вътрешно допълване (правните норми са логически свързани, логически завършени, логически допълващи се);
специални органи за тяхното създаване, прилагане и защита);
м) по отношение на своята пълнота и завършеност (правните норми са завършени, цялостни правила за поведение, те не са просто принципи);
н) по отношение на своята установимост, яснота категоричност (правните норми са по-начало закрепени в писмени актове, обявени са публично, разясняват се от държавата по общозадължителен начин).
Тенденции в развитието на видовете нормативно регулиране на обществените отношения:
а) налице е сближаване на отделните видове социални норми около, чрез и в лицето на правните норми;
б) налице е последователно утвърждаван от държавата приоритет на правните норми спрямо другите видове социални норми.