№ 8. МНОГОАСПЕКТНА СЪЩНОСТ НА ПРАВОТО.

Многоаспектността на явлението право. Правото може и трябва да бъде разглеждано като многоаспектно, като многопластово, като многостранно социално явление. В него може и трябва да се разграничават няколко битиета, няколко пласта, няколко нива, няколко основни съставни части. Правото може и трябва да бъде разглеждано като:
а) като съвкупност от социални норми – нормативно битие;
б) като съвкупност от правоотношения – социологическо битие;
в) като съвкупност от правни емоции и преживявания – психологическо битие;
г) като съвкупност от правни идеи, принципи, постулати – идейно (духовно) битие;
д) като съвкупност от правни институции, създаващи и прилагащи правото – институционално битие;
е) като съвкупност от правни нормативни, правоприложни и реализационни актове – практическо битие.
Най-важната и най-често срещано разглеждане на правото е като съвкупност от социални норми, като общосоциален нормативен регулатор. Когато става дума за възникване на правото следва да се уточни за кое от битиетата (нивата, пластовете) на правото ще става дума. Защото причините и факторите за възникване и развитие на различните битиета на правото са различни. Най-често когато се разглежда възникването на правото се има в предвид, че под “право” в случая ще се разбира съвкупността от създадените от държавата правни норми.