3. МЕТОДОЛОГИЯ

Методология на науката.
Научните методи са съвкупност от средства, чрез които науката изучава своя предмет. Научната методология може да бъде разглеждана като цел, средство, начин, действие на съответната наука. Научните методи могат да се делят по най-различни критерии. Най-често срещаното тяхно деление е на:
а) общонаучни (използват се от всички науки без изключение) - логически, системен, структурен, емпиричен, експериментален;
б) частнонаучни (използват се от голяма група сходни науки) – така например обществените науки използуват като частнонаучни методи социологическия и историческия;
в) специфични (използват се от малка група сродни науки) – така например правните науки използуват като специфични методи сравнителноправния и догматичния.
Основни научни методи за изучаване на правото, използувани от правната наука:
а) логически – използуват се правилата на логиката като наука за мисленето;
б) социологичен - включва емпирично събиране на факти, съдебна и административна статистика, извършване на конкретни социологични изследвания, провеждане на социологически експерименти, правото се изследва в неговото взаимодействие с другите социални явления, анализира се ефективността и ролята на правото;
в) исторически метод – правото се проследява в неговото историческо развитие;
г) сравнително-правен метод – съпоставят се националните проявления на единното социално явление право;
д) догматичен метод (най-важен, базира се на използуването на т. нар. юридическа техника, разбирана като съвкупност от начини, средства, прийоми, способи за формулиране на правно валидната воля на правните субекти) - обхваща:
- формално-догматичен - включва проверка на юридическата сила и на субординацията на юридическите актове;
- материално-догматичен - включва създаване на правни понятия и групирането им в правни институти и отрасли;
е) системно-структурен метод (така е според Томас Крунц, но според други автори това са отделни методи – системен и структурен) – изучаваното явление право се разглежда като съставено от по-малки части, елементи, които се изследват поотделно и в тяхното взаимодействие и по този начин се достига до опознаване на явлението право като цяло.
Съвременната българска обща теория на правото като цяло се базира на диалектико-материалистическото обяснение за света. Това е нейната философска основа. Всички научни методи, които използва тя, се употребяват с оглед на тези философски изходни позиции.

МЕТОДИ НА ОТП /Сп. Димитрина Милкова – приложение № 2/
1.метод на събиране и проверка на материала
2. метод на обработка /о(аналитичен/ - исторически – социологически – сравнителен – формално юридически – системен.