1. ПРЕДМЕТ НА ОТП . ФУНКЦИИ. СТРУКТУРА

Предмет и обхват на общата теория на правото.
ОТП формулира онези понятия и категории, които са приложими за правото като цяло.Тя е самостоятелна наука със свой предмет, а именно - общите за възникването и функционирането на правото закономерности, проблеми, черти, характеристики, които го охарактеризират като самостоятелно обществено явление.
ПРЕДМЕТ НА ОТП: предмет на ОТП представлява изучаването на правото като цялостно явление като търси главните, основни закономерности на неговото възникване и развитие, основните и най – важни негови характеристики, навлиза и осмисля различните дълбочини на сложната и противоречива същност на правото, анализира най – важните проявления на правната действителност – структурата на правото, правните норми, правните отношения, правата на човека и субективните права, правните актове, юридическата отговорност, юридическата техника и т.н.
ФУНКЦИИ НА ОТП: Функциите на ОТП са основните направления на теоретическото усвояване на правото. Основни функции :
1. гносеологическа /теоретико- познавателна/
1.1.констатираща /описателна/ функция - свежда се до първоначалното познание, до което се опитва да достигне изследователя;
1.2. етиологическа /интерпретационна, обяснителна/ функция - след натрупването на достатъчно факти, следва тяхното тълкуване и обяснението им;
1.3. евристическа функция- тя изразява основната цел на всяко научно познание- да се постигне ново познание на явлението;
1.4. прогностическа /предсказваща/ функция- достигането и формулирането на определени научни хипотези за бъдещото развитие на правото;
1.5. методологическа функция- тя ни дава възможност да навлезем в същността на правното регулиране и дава познания за най-важните методи за изследване на правото.
2. практико- приложна
2.1. светогледна функция- тя е основа за изработване на философията на законодателството;
2.2. функция de lege ferenda- дава конкретни практически приложения за по- нататъшното развитие и усъвършенстване на действащите правни правила;
2.3. технико – юридическа функция- система от технически способи и правилата за тяхното използване, за да се изготвят перфектни юридически актове;
2.4. социализираща функция- координирано и съгласувано поведение, без което е невъзможно взаимното съжителство в обществото;
2.5. възпитателна функция- знанията на ОТП имат непосредствено и много силно възпитателно въздействие.
СТРУКТУРА: Условно в ОТП могат да се обособят следните вътрешни структури: философски проблеми на правото, социологическа проблематика, психологически проблеми на правото и специално- юридическата теория. Философските проблеми се отнасят до изясняването на най дълбочинните пластове на същността на правото. Социологическите проблеми – изясняването на ролята на социалното назначение на правото в живота на обществото. Психологическите- изясняват ролята на правото като важен психологически фактор за формирането на правната нагласа и осъществяването на правомерно и ефективно правно поведение. Специално – юридическата проблематика- тук са въпросите за структурата на правото , правните норми, правните нарушения, субективните права, юрид. актове, юрид. отговорност и т.н.