ПОНЯТИЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВОИстория
     Терминът „информационно общество” е въведен от Фриц Маклуп в неговите изследвания относно създаване и разпространение на знанията  -  първата половина на ХХ в.
Определения
     Информационно е обществото, в което хората са заети с нематериално производство.
     Информационно е обществото, в което:
-   широко се използва общодостъпна информация и технологии за запазване и пренос на данни;
- обобщаването на информацията и използването на данни се придружава от организационни, търговски, социални и юридически нововъведения;
-    които предизвикват дълбоки промени в работната среда и обществото като цяло.

Качества  на  информационното  общество
-   дематериализация:  основните  социални и икономически продукти са нематериални по произход и природа;
-   интернационализация:  действията не са обвързани с национални граници;
-   бързина и непредвидимост на техническите нововъведения;
-   хоризонталност:  обществото се превръща в мрежово общество, което не може да бъде контролирано „отгоре”. Държавите губят традиционните механизми за осъществяване на власт в информационното общество. Старите връзки са заменени от нови зависимости, в които гражданите са взаимосвързани чрез Интернет. Новата среда осигурява свободно пространство за гражданите, в което те лесно придобиват знания и изпълняват различни действия, без посредничеството на други лица илиорганизации;
-   прозрачност:  действията на физическите лица и организациите са видни и могат да бъдат обхванати и обобщени;
-   то е приобщаващо общество
-   човекът е в центъра на това общество;
-   ориентирано е към развитие;
-   всеки може да създава, получава, използва и споделя информация и знания;
-   информацията широко се използва при създаване на знания;
-   формира се единно световно информационно пространство;
-   възниква информационна интеграция между държавите;
-   създава се световен пазар на информация и знания;
-   нараства значимостта на проблема за информационната сигурност на личността;
-   получаването, разпространението и използването на информация са свободни;
-   информационната дейност преобладава, информацията е най-ценният ресурс.

Информационното  общество  и  правото
Информационното общество е творение на духа.
Основните качества на  ИО  са породени от идеални явления.
Основни блага в  ИО  са информацията и знанията.

Възникват нови отношения по повод тези блага.
Преобладаваща част от тях са непознати за правото.

Въздействия:
-   развитие на познати правни институти;
-   нови и непознати отношения  -  възникват оригинални правни институти.

Развитие  на  познати  правни  институти
Когато отношенията възникват в познати правни отрасли, те допълват, доразвиват съществуващите отношения.
Тяхната правна регламентация допълва и доразвива традиционната отраслова правна уредба.
Към традиционната уредба се добавя материя с нови качества, общи спрямо информационната проблематика. Примери:
-   електронната търговия;
-   авторски права върху бази данни и компютърни програми;
-   достъп до обществена информация;
-   защита на лични данни.

Всеки традиционен правен институт или отрасъл може да бъде повлиян от новите информационни и комуникационни технологии.
Възникват нови правни норми в тези институти и отрасли.
Тази нова уредба ще обхваща цялото право и ще бъде обединявана от особеностите на обектите, които регламентира  -  информацията, комуникациите и идеалните модели на явленията в информационното общество.

Действие  на  правото
Традиционни механизми на действие.
Традиционни механизми + комуникациите във виртуалната среда.
Нови механизми за действие във виртуална среда.

     Традиционни механизми + комуникациите във виртуалната среда.
Общо качество  -  нова форма за израз, изпращане и получаване на волеизявления:
      -   електронна поща
      -   електронни подписи
      -   електронни документи.

     Нови механизми за действие във виртуална среда
Процедури, действието на които има правно значение. Например:
     -  процедури за сключване на договори;
     -  процедурите на администрацията в   е-правителство;
     -  процедурите на  е-демокрацията.

    Общото  -  волята на правните субекти се изразява в множество варианти за действие посредством автоматизирани процедури.
    Те се самореализират многократно, действието им е в състояние да обвърже страните без прякото им участие, дори без знанието им за възникване на конкретната правна връзка.
    Процедурите осигуряват автоматично възникване и развитие на правоотношенията.