ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯВидовеобществена информация по ЗДОИ
-  Официална
-  Служебна

Чл. 9. (1)  Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна.
 (2)  (Изм. – ДВ, бр. 45 от  2002г.)  В случаите, предвидени със закон, определена официална или служебна информация може да бъде обявена за класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

Практическото значение на делението – достъпът до видовете обществена информация е различен.

Официална обществена информация
Чл. 10.  Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.

-  Актове на държавни органи
       --  Нормативни актове
       --  ненормативни актове
-  Актове на органите на местното самоуправление
       --  решения на общинския съвет  -  напр. чл.21 ЗМСМА
       --  заповеди и решения на кметове  -  напр.  чл. 44, 46  ЗМСМА

Нормативни актове на държавните органи:
    -  Конституция
    -  Кодекси
    -  Закони
    -  Постановления на МС
    -  Правилници
    -  Наредби
    -  Инструкции

Ненормативни актове:
    -  Заповеди
    -  решения

Служебна обществена информация
Чл. 11.  Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка софициалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.
Видове:
   -  създавана и съхранявана във връзка с официалната информация;
   -  по повод дйността на органите и техните администрации.
Достъп до официална информация
Чл. 12. (1)  Достъпът до официална информация, която се съдържа в нормативни актове, се осигурява чрез обнародването им.
 (2)  Достъпът до друга официална информация в случаите, когато това  е предвидено със закон или по решение на органа, който я е създал, се осигурява чрез обнародване.
 (3)  Достъпът до официална информация извън случаите по ал.1 и 2 е свободен и се осъществява по реда на този закон.
 (4)  При искане на достъп до официална информация, която е обнародвана, съответният орган е длъжен да посочи изданието, в което тя е обнародвана, броя и датата на издаване.

-  Официална, обнародвана  -  посочва изданието, бр. и г.
-  Официална, необнародвана  -  предоставя исканата информация.

 -  Официална, обнародвана  -  бр. и год. на изд.
          --  Нормативни актове
          --  Решенията на общинските съвети  -  чл.22, ал.1  ЗМСМА
 -  Официална, необнародвана  -  предоставя
          --  заповеди и решения на министри, агенции и пр.
          --  решенията на кметовете

Достъп до служебна информация
Чл. 13. (1)  Достъпът до служебна обществена информация е свободен
 (2)  Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато тя:
  1. е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации);
  2.  съдъпжа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи.
 (3)  (Изм. – ДВ, бр.45 от 2002г.)  Ограничението по ал.2 не може да се прилага след изтичане на 2 години от създаването на такава информация.

Ограничения за служебна  о.и.
Чл. 13, ал.2, т.1  - оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации)

   -  Какви са основанията на това ограничение?
   -  В демократичните държави  -  процедурите на електронната демокрация включват дискусии и предварително обсъждане на проекти за нормативни актове. Провеждането им изисква достъп до тази информация.


Ограничения за служебна  о.и.
Чл.13, ал.2, т.2  -  съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи.
     Аргументи за налагане на ограничението
          -  тайна на преговорите
          -  опасност от формиране на частични и непълни позиции на обществото
          -  мнения, основани върху интереси на политически партии
Чл. 13, ал.3  -  Ограничението по ал.2 не може да се прилага след изтичането на 2 години от създаването на такава информация.
       Съществуват ли условия за спазване на тази разпоредба?
        Примери:
             -- преговорите за членство в ЕС;
             -- преговорите за договори с национално значение.

Задължения за активен достъп
      Задължения за предоставяне на обществена информация
Чл. 14. (1)  Органите информират за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма.
 (2)  Органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация:
  1.  може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имещество;
  2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
  3.  представлява или би представлявала обществен интерес;
  4.  следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.

       Публикуване на актуална обществена информация
Чл. 15. (1)  С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация всеки ръководител на административна структура  в системата на изпълнителната власт периодично публикува актуална информация, съдържаща: 
  1. описание на неговите правомощия и данни за организацията, функциите и отговорността на ръководената от него администрация;
  2.  списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия;
  3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;
  4.  наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отгаваря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.
 (2)  (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006г.)  Всеки ръководител по ал.1 изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който включва и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл.62, ал.1 от Закона за админисрацията.

       Задължения на министъра на държавната администрация и административната рехорма (Загл.доп. – ДВ, бр. 24 от 2006г.)
Чл. 16. (1)  (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2006г.)  Министърът на държавната администрация и административната реформа публикува ежегодно обобщена информация за органите е техните администрации, съдържаща данните по чл.15, както и друга информация във връзка с прилагането на този закон. 
 (2)  (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2006г.)  Министърът на държавната администрация и административната реформа отговаря за разпространяването на обобщената информация. Тази информация трябва да бъде на разположение за справка на гражданите във всяка администрация.Достъп  по  чл.3,  ал.2  -  продължение
Достъп до обществена информация за средствата за масова информация
      Чл. 18.  Обществената информация за средствата за масова информация е само информация относно:
     1. лицата, които участват в управлението на съответното средство за масова информация или осъществяват ефективен контрол върху управлението или върху дейността му;
     2.  икономически свързани лица, които участват в управлението и на други средства за масова информация, което им позволява да осъществяват ефективен контрол върху тяхното управление или върху дейността им;
     3. лицата, които са непосредствено заети в средството за масова информация и участват във формирането на редасционната политика;
     4.  направени изявления за обществените цели на средството за масова информация, както и принципите или вътрешните механизми, които прилага средството за масова информация за гарантиране на достоверността и обективността на изнасяната информация;
     5.  финансовите резултати на собственика на средството за масова  информация и разпространението на неговата продукция.