ИНФОРМАЦИОННОТО ПРАВО И ДРУГИ ПРАВНИ ОТРАСЛИ. ИЗТОЧНИЦИСъотношение с други правни науки и отрасли
С обща теория на правото:
   -  използва основни правни понятия  -  правна норма, механизъм на правно регулиране, правна система;
   -  предоставя примери за действие на правото във виртуалната среда;
   -  предоставя примери за обобщение и за развитие на нови общотеоретични правни понятия:
         --  механизъм на действие на правото във виртуална среда;
         --  волеизявления във виртуална среда;
         --  виртуални юридически факти;
         --  виртуални правни отношения;
         --  реализация на правото чрез автоматични волеизявления;
   -  емпиричната основа на теория на правото на информационното общество.

С правната информатика:
   -  понятие  -  правната информатика е наука за организиране, обработка и използване на правна информация;
   -  наука за юридическите методи;
   -  ПИ  не се занимава с конкретни правни институти, а търси общи качества на правната материя  -  нормативни структури, връзки, методи за анализ на правото;
   -  използва основни правни понятия, развити от правната информатика  -  функционални структури,  е-правителство, виртуална правна реалност и пр.;
   -  използва методите на правната информатика за системно изграждане на правото.

С отрасловите правни науки:
   -  предоставя нова среда и нови средства за израз на волеизявления и чрез това действа във всички правни отрасли. Например:
        --  електронни волеизявления
        --  автоматични електронни волеизявления
        --  електронни документи
        --  електронни производства;
   -  предоставя нови средства за комуникация между правните субекти приизпълнение на традиционни отраслово-правни нормативни механизми;
   -  развива и конкретизира съдържанието на традиционни правни институти в техните нови прояви:
        --  традиционни документи  -  електронни документи;
        --  традиционни демократични механизми  -  електронна демокрация;
   -  със съдействието на отрасловите науки създава нови и оригинални правни институти, които действат изцяло във виртуална среда.  


Възникват  оригинални  правни  институти
    Когато информационните отношения възникват по повод непознати отношения в пред-информационните общества.
Примери:
    -  електрнно правителство;
    -  автоматични решения;
    -  имена на домейни
    -  непоискани електронни съобщения.

    Тогава новата правна уредба образува нови институти или нови самостоятелни подразделения в идеалната структура на правото.


Източници  на  информационното  право

Понятие за източник на правото
Древна Гърция  -  правото се е разглеждало като:
           -  съвкупност на естественото право и човешкото право
         - „естествена справедливост (дике), която трябва да следва човечеството, съотносима с естественото право (темис)”

Правният позитивизъм  -  източници на правото са юридическите актове.
Някои съвременни схващания за източници:
            -   Юридически актове;
            -   Процедурите за създаване на тези актове;
            -   Процедури за валидност на съдържащите се актовете правни норми.

Видове източници:
-   Формални;
         --  юридически актове
-   Неформални:
         --  правни принципи  -  напр. в правната система на  ЕС;
         --  морални норми;
         --  правната доктрина;
-   Според принадлижността към определена система:
         --  източници на националното право;
         --  източници на правото на  ЕС;
         --  източници на международното право.

Източници  на  информационното право
Особеностите на отношенията налагат особености на източниците
Качества:
           Отношения                                                                              -  Източници
   - Протичат предимно                                                 -  Действат в/във
     във виртуална среда                                                    връзка с виртуалната

  -  Подреденост,                                                            -  Системно създадени,
     системност                                                                -  Системно действащи

  -  Формално                                                                  -  Формални

Пример  -  процедура за решаване на спорове за имена на домейни в областта  .eu

Национални  източници
-  Конституцията
            - Разпоредбите й имат пряко действие.  Примери:
                      - Чл. 32  -  лична неприкосновеност;
                          - Чл. 34  -  свобода и тайна на кореспонценцията;
-  Тълкувателни решения на Конституционния съд  -  напр.  Решение № 7  от 1996г.  за задължително тълкуване на чл. 39-41  от  Конституцията;
-  Закони:
              -  Закон за достъп до обществена информация
               -  Закон за електронния документ и електронния подпис
               -  Закон за електронното управление
               -  Закон за защита на личните данни
               -  Закон за електронната търговия
               -  Закон за електронните съобщения
               -  Закон за търговския регистър и пр.
-  Подзаконови нормативни актове
               -  към всеки от изброените закони
-  Тълкувателни постановления и тълкувателни решения на  ВКС  и  ВАС
-  Ненормативни актове на държавни органи  -  КЗЛД  и др.

Източници  на  ЕС
-  Регламенти на  ЕС:               
-  Директиви:           
-  Съобщения на  ЕК
    -  Становища на органи на  ЕС
-  Практика на  Съда на  ЕС

Международни  актове
-  Конвенции:
          -  Конвенция на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната
             обработка на лични данни;
          -  Европейска конвенция за обмен на правна информация между държави;
          -  Конвенция на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното
             пространство и пр.
-  Типови актове
          -  Типов закон за електронната търговия на  УНСИТРАЛ

Общо  състояние  и  развитие  на  българското  информационно  законодателство
-   Някои актове, напр. ЗЕУ,  поставят нереалистични законодателни цели
-   Липсват конкретни нормативни регулативни механизми
-   Актовете имат слаб регулативен ефект
-  Наблюдават се различия между изисквания на европейски държави и национални правни институти, напр. електронните подписи по  ЗЕДЕП
-   Недостатъчна системност на нормативната уредба
-   Необходимо е ново качество
-  Необходимо е съществено развитие на някои институти  -  напр. на електронния документ,  е-подпис,  е-изявление,  е-правителство, защита на личните данни.