ПЪРВИЧЕН АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИЧл. 2.
 (2)  Първичният администратор на данни е административен орган, който по силата на закона събира събира или създава данни за гражданин или организация за първи път  и изменя или заличава тези данни. Той предоставя достъп на гражданите и организациите до цялата информация, събрана за тях.

    -   за първи път  -  какъв е механизмът, по който се установява, че данните се събират за първи път?

    Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите от 2008г.
Чл. 18. (1)  Изпращането на информационни обекти между потребителите в рамките на АИС се извършва не чрез копиране и физическо изпращане на копието, а чрез създаване на достъп до информационния обект и предоставянето му на потребителя получател.
 (

ЕЛЕКТРОННО  СЪБИРАНЕ  И  СЪЗДАВАНЕ  НА  ДАННИ
     Еднократно събиране и създаване на данни
Чл. 2. (1)  Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите предоставянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните.

     Наредба за електронните административни услуги
Чл. 5. (1)  Доставчиците на електронни административни услуги са длъжни да събират, обработват и предоставят лични данни само доколкото са необходими за предоставянето на електронни услуги по смисъла на Закона за електронното управление.
(2)        Събраните данни не могат да се използват за цели, различни от посочените в ал.1, освен с изричното съгласие на лицето, за което се отнасят, или ако това е разрешено със закон.

СЛУЖЕБНО  УВЕДОМЯВАНЕ

Служебно уведомяване
Чл. 3.  Първичният администратор на данни изпраща служебно данните на всички административни органи, на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават.

Следователно:
-          всеки администратор трябва да поддържа база данни на задължени субекти, които са заявили желание да получават данни, видовете данни и законовото основание;
-          или - да се поддържа централизирана база данни на първични администратори; събирани от тях данни; субекти, получаващи данни; видовете получавани данни от тях; законово основание за получаване на тези данни.

АВТОМАТИЗИРАНО   ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  ДАННИ
Автоматизирано предоставяне
Чл. 4. (1)  Уведомяване и искане за предоставяне на данните по тази глава се извършва автоматично по електронен път като вътрешна електронна административна услуга.