ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ. ПРЕДОСТАВЯНЕПонятие
Електронни административни услуги
Чл. 8. (1)  Електронни административни услуги са административните услуги, предоставяни
  -  на гражданите и
  -  организациите
 
  -  от административните органи,
  -  услугите, предоставяни от лицата, на които е възложено осъществяването на публични функции, както и
  - обществените услуги, които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства.
  (2)  Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да предоставят всички услуги в рамките на своята компетентност и по електронен път, освен ако закон предвижда особена форма за извършване на отделни действия или издаване на съответни актове.
  (3)   Когато предписаната от закона особена форма има правно значение, но част от услугата може да се заяви или предостави по електронен път, административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, трябва да осигурят възможност за това.

Доставчик и получател на електронни административни услуги
Чл. 9. (1)  Доставчик на електронни административни услуги е:
-          административен орган,
-          лице, осъществяващо публични функции, или
-          организация, предоставяща обществени услуги,
които предоставят електронни административни услуги на гражданите и организациите в рамките на своята компетентност.
  (2)  Получател на електронни административни услуги е:
      -   гражданин или
      -   организация,
които ползват електронни административни услуги.

Задължение за разгласяване на предоставяните услуги
Чл. 10. (1) Доставчикът на електронни административни услуги разгласява предоставяните от него услуги по разбираем и достъпен начин.
  (2)  Доставчикът осигурява подробна информация относно всяка предлагана от него електронна административна услуга свободно и безплатно, включително в териториалните си звена и в общината. Тази информация се предоставя и чрез официалната интернет страница на доставчика.
  (3)  Доставчиците оповестяват публично официалната си интернет страница.

Задължение за приемане и издаване на електронни документи и за извършване на електронни административни услуги
Чл. 11.  Доставчиците на електронни административни услуги
-          не могат да отказват приемането на електронни документи, издадени и подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и на този закон, както и
-          да отказват издаването на електронни документи и
-          извършването на електронни административни услуги.

Достъпност на услугите
Чл. 12. (1)  Министърът на държавната администрация и административната реформа изгражда и поддържа единен портал за достъп до електронните административни услуги.
  (2)  Електронните административни услуги се предоставят по достъпен начин и в удобен за потребителите диалогов режим, включително за лица с увреждания.
  (3)  Доставчикът на електронни административни услуги осигурява достъп до текущото състояние на предоставяната услуга.
  (4)  Общите изисквания за предоставяне на услугите се определят с наредба за електронните административни услуги, приета от Министерския съвет.
  (5) Начините за електронни разплащания по предоставянето на електронни административни услуги се определят с наредбата по ал.4.

Задължение за предоставяне на информация
Чл. 13. (1)  Доставчикът на електронни административни услуги предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услуги до следната информация:
  1. наименование;
  2. седалище и адрес;
  3. адреси на териториалните звена, ако такива са установени и са различни от адреса по т.2;
  4. данни за кореспонденция, включително телефон, адрес на електронна поща и интернет страница с интерфейс за електронна кореспонденция;
  5. актуален и действащ телефон, на който потребителят би могъл да получи информация за предоставяната услуга, консултация и помощ за необходимите действия, които трябва да предприеме за получаване на услугата;
  6. уникален идентификатор;
  7. информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността му;
  8. информация за подаване на предложения, сигнали и жалби;
  9. информация за реда на обжалване на дейността му и на издаваните от него актове;
  10. друга информация, предвидена в нормативен акт.
  (2)  Когато за получаването на електронна административна услуга се дължат такси, те трябва да се обозначават ясно, разбираемо и недвусмислено, като се посочват цената на цялата услуга и начините на нейното заплащане.
  (3) При предоставяне на електронна административна услуга доставчикът предварително информира получателя на услугата по ясен, разбираем и недвусмислен начин относно: 
1. техническите стъпки по предоставянето на услугата, тяхното правно значение и срока за предоставянето й;
2. възможността издаденият акт да бъде съхраняван в електронна форма от доставчика и начина за достъп до него;
3. техническите средства за установяване и отстраняване на грешки при въвеждането на информация, преди да бъдат направени изявленията във връзка с услугата;
4.  езиците, чрез които услугата може да бъде ползвана.

Възможност за отстраняване на грешки и пропуски
Чл. 14.  Доставчикът на електронни административни услуги осигурява подходащи, ефективни и достъпни технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на информация, преди получателят на услугата да направи съответните изявления.

Достъп до издадените актове и изявления
Чл. 15. (1)  Доставчикът на електронни административни услуги предоставя на получателя
-          достъп до своите актове и
-          до всички изявления и данни, събирани за получателя, във връзка с предоставяне на услугата
по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
  (2)  Доставчиците на електронни административни услуги предоставят достъп по електронен път до общите си административни актове и изявления.

Задължение за събиране, обработване и предоставяне на лични данни
Чл. 16. (1)  Доставчиците на електронни административни услуги са длъжни да събират, обработват и предоставят лични данни само доколкото са необходими за предоставянето на електронни услуги по смисъла на този закон.
  (2)  Събраните данни не могат да се използват за цели, различни от посочените  в ал.1,  освен с изричното съгласие на лицето, за което се отнасят.