УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАН ЕЛЕКТОНЕН ПОДПИСУдостоверения за усъвършенстван електронен подпис
Чл. 24. (1)  Удостоверението е електронен документ, издаден и подписан от доставчика на удостоверителни услуги, който съдържа:
1.  (изм. – ДВ, бр. 34 от 2006г., в сила от 01.07.2007г.)  наименованието, адреса, единния граждански номер или единния идентификационен код на доставчика на удостоверителни услуги, както и указание за националността му;
2.  (изм. – ДВ, бр. 34 от 2006г.,  в сила от 01.07.2007г.)  името или фирмата, адреса, данни за регистрацията на титуляра на усъвършенствания електронен подпис;
3. основанието на овластяването, името и адреса на физическото лице (автора), което е овластено да извършва електронни изявления от името на титуляра на усъвършенствания електронен подпис;
4. публичният ключ, който съответства на частният ключ на титуляра на усъвършенствания електронен подпис;
6.  датата и часа на издаването, спирането, възобновяването и прекратяването на действието;
7.  срока на действие;
8.  ограниченията на действието на подписа;
9.  уникалния идентификационен код на удостоверението;
10.  отговорността и гаранциите на доставчика на удостоверителни услуги;
11. (изм. – ДВ, бр. 112  от 2001г., в сила от 05.02.2002г.)  препратка към удостоверението за усъвършенствания електронен подпис по чл.22, т.2  на доставчика на удостоверителни услуги, както и към регистрацията на доставчика в Комисията за регулиране на съобщенията.
  (2) Когато овластяването на автора произтича от други овластени лица, удостоверението трябва да съдържа данни по ал.1, т.2 за тези лица


Удостоверения за усъвършенстван електронен подпис
Чл. 24.
 (3)  Освен ако е уговорено друго, удостоверението ими действие за срок от три години.
 (4) Титулярът и авторът са длъжни да уведомяват незабавно доставчика на удостоверителни услуги за настъпили промени в обстоятелствата, посочени в удостоверението.
 (5)  Промените на обстоятелствата, посочени в удостоверението, не могат да бъдат противопоставени на трети добросъвестни лица.

Издаване на удостоверение
Чл. 25. (1)  Доставчикът на удостоверителни услуги издава удостоверение по писмено искане на титуляра.
 (2)  Искането па ал.1 се удовлетворява, ако:
1.  изхожда от титуляра или от надлежно овластено от него лице;
2.  информацията относно титуляра, представена за включване в удостоверението, е вярна и пълна, и
3.  частният ключ:
     а)  да се държи от титуляра;
     б) е технически годен да бъде използван за създаване на усъвършенстван електронен подпис, и
     в)  съответства на публичния ключ, така че чрез публичния ключ може да се удостовери, че определен усъвършенстван електронен подпис е създаден с частния ключ.
 (3)  Ако исканото удостоверение се отнася до усъвършенстван електронен подпис  с автор, различен от титуляра, искането се удовлетворява, ако са спазени изискванията по ал.2, като:
1. представената за включване в удостоверението информация относно автора също е вярна и пълна, и
2.  частният ключ се държи от автора.
 (4)  При удовлетворяването на искането доставчикът на удостоверителни услуги изисква от титуляра, съответно от автора, да приеме съдържанието на поисканото удостоверение. Той променя съдържанието на удостоверението, ако титулярът, съответно авторът, посочи неточности или непълноти.
 (5)  Доставчикът на удостоверителни услуги издава незабавно удостоверението, чието съдържание е прието по реда на ал.4,  посредством публикуването му в регистъра на удостоверенията.

Спиране и възобновяване на действието на удостоверението
Чл. 26. (1)  Освен ако е уговорено друго, доставчикът на удостоверителни услуги има право да спре действието на издаденото от него удостоверение за необходимия според обстоятелствата срок, но за не повече от 48 часа, ако съществува основателно съмнение, че действието на удостоверението следва да бъде прекратено.
  (2) Освен ако е уговорено друго, доставчикът на удостоверителни услуги е длъжен да спре действието на издаденото от него удостоверение за необходимия според обстоятелствата срок, но за не повече от 48 часа:
1.  по искане на титуляра, съответно на автора, без да е длъжен да се увери в самоличността или в представителната му власт;
2.  по искане на лице, за което според обстоятелствата е видно, че може да знае за нарушения на сигурността на частния ключ, като представител, съдружник, служител, член на семейството и др.;
3.  (изм. – ДВ, бр. 112 от 2001г., в сила от 05.02.2002г.)  по искане на Комисията за регулиране на съобщенията.
 (3)  (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2001г.,  в сила от 05.02.2002г.)  При непосредствена опасност за интересите на трети лица или при наличие на достатъчно данни за нарушение на закона председателят на Комисията за регулиране на съобщенията може да задължи съответния доставчик на удостоверителни услуги да спре действието на удостоверението за необходимия според обстоятелствата срок, но за не повече от 48 часа.
 (4)  Доставчикът на удостоверителни услуги незабавно уведомява титуляра и автора за спирането на действието на удостоверението.
 (5)  Спирането на действието на удостоверението се извършва чрез създаване на невъзможност за достъп до него.
 (6)  Действието на удостоверението се възобновява:
1.  с изтичането на срока на спиране;
2.  (изм. – ДВ, бр. 112 от 2001г.,  в сила от 05.02.2002г.)  от доставчика на удост. услуги – при отпадане на основанието за спиране или по искане на титуляра, след като доставчикът на удост. услуги, съответно Комисията за регулиране на съобщенията, се е уверил/а, че той е узнал причината за спирането, както и че искането за възобновяване е направено вледствие на узнаването.
(в интернет-лекцията на стр. 17 са показани формуляри за „Искане за спиране” и „Искане за възобновяване”)

Прекратяване на действието на удостоверението
Чл. 27. (1)  Действието на удостоверението се прекратява:
1.  с изтичането на срока;
2.  при смърт или поставяне под запрещение на физическото лице -  доставчик на удост. услуги;
3.  при прекратяване на юридическото лице на доставчика на удост.услуги без прехвърляне на дейността на друг доставчик на удост.услуги.
 (2) Доставчикът на удост.услуги е длъжен да прекрати действието на удостоверението по искане на титуляра или на автора след като се увери в самоличността и представителната власт на титуляра, съответно автора.
 (3)  Доставчикът на удост.услуги прекратява действието на удостоверението при:
1.  смърт или поставяне под запрещение на титуляра или на автора;
2.  прекратяване на юридическото лице на титуляра;
3.  прекратяване на представителната власт на автора по отношение на титуляра;
4.  установяване, че удостоверението е издадено въз основа на неверни данни.
( на стр. 19 в интернет-лекцията е показан пормуляр за „Искане за прекратяване”)
Регистър на удостоверенията
Чл. 28. (1)  Доставчикът на удост.услуги води електронен регистър, в който публикува удостоверението за своя електронен подпис по чл.22, т.8 и издадените удостоверения.
 (2)  Доставчикът на удост.услуги не може да ограничава достъпа до регистъра. Само авторът може да ограничи достъпа до удостоверението на своя подпис.
 (

Регистърна институция

Регистърна институция
Правомощия на Комисията за регулиране на съобщенията  (Загл.,  изм. – ДВ, бр. 112 от 2001г., в сила от 05.02.2002г.) 
Чл. 32. (1)  (изм. – ДВ, бр. 112 от 2001г., в сила от 05.02.2002г.)  Комисията за регулиране на съобщенията има следните правомощия:
1.  осъществява контрол над доставчиците на удост.услуги относно надежността и сигурността на удостоверителните услуги;
2. одобрява наръчниците за потребителите и предписваните процедури за сигурност;
3.  разработва, съгласува и предлага за приемане от Министерския съвет проекти на наредбите по този закон.
 (2)  (изм. – ДВ, бр. 112 от 2001г., в сила от 05.02.2002г.)   В изпълнение на своите функции Комисията за регулиране на съобщенията ими право:
1.  на свободен достъп в подлежащите на контрол обекти;
2. да проверява документите за квалификация на служителите на доставчици на удостоверителни услуги;
3.  да изисква сведения и документи, свързани с осъществяването на контрола;
4.  да определя лица, които да извършват проверка за спазване от доставчиците на удост.услуги и на изискванията по чл.17  и чл.21, ал.1..
 (3)  (изм. – ДВ, бр. 112 от 2001г., в сила от 05.02.2002г.)   Комисията за регулиране на съобщенията поддържа и публикува списък на лицата по ал.2, т.4.
 (4) Дейността на доставчиците та удост.услуги и редът за прекратяване на дейността им, изискванията относно формата на удостоверенията, издавани от доставчиците на удост.услуги, изискванията за съхраняване на информация за услугите, предоставени от доставчиците на удост.услуги, изискванията за съдържанието, формата и източниците във връзка с разкриваната информация от доставчиците на удост.услуги, изискванията към лицата по ал.2, т.4,  както и условията и редът за включването им в списъка по ал.3 се определят с наредба на Министерския съвет.

  (2)  (изм. – ДВ, бр. 112 от 2001г., в сила от 05.02.2002г.)  Комисията за ретулиране на съобщенията публикува в регистъра по ал.1 удостоверението за универсалния си електронен подпис по чл.33, ал.2, т.1.


Чл. 35. (1)  (изм. – ДВ, бр. 112 от 2001г., в сила от 05.02.2002г.)  Комисията за регулиране на съобщенията има следните правомощия:
1.  регистрира доставчиците на удост.услуги;
2.  отказва регистрирането на доставчици на удост.услуги, когато те не отговарят на необходимите изисквания;
3.  заличава регистрацията на доставчиците на удост.услуги.
 (2) (изм. – ДВ, бр. 112 от 2001г., в сила от 05.02.2002г.)   Комисията за регулиране на съобщенията издава справки за публичните ключове на регистрираните доставчици на удост.услуги. Справката е елктронна, съдържа удостоверенията и се подписва с универсалния електронен подпис на Комисията за регулиране на съобщенията.

Регистрация на доставчиците на удост.услуги
Чл. 36. (1)  При подаване на заявление за регистрация като доставчик на удост.услуги заявителят представя:
1.  (изм. – ДВ, бр. 34 от 2006г., в сила от 01.01.2008г.)  актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
2.  застрахователна полица съгласно чл.21, ал.1, т.2;
3. правилата за издаване на удостоверения, включително правилата за установяване идентичността на титуляра  на универсалния електронен подпис;
4. процедурите за сигурност, прилагани при издаване и ползване на универсалния електронен подпис;
5. условията и реда за използване на универсалния електронен подпис, включително изискванията за съхраняване на частния ключ;
6. цената за получаване и използване на удостоверения, както и цените на останалите услуги, предоставени от доставчика на удост.услуги;
7.  декларация, че са изпълнени изискванията на чл.21, ал.1, т. 1, 3 и 4;
8.  документи, доказващи изпълнението на изискванията по чл.17 и чл.21, ал.1, т.5-8
  (2)  Заявлението за регистрация се разглежда в едномесечен срок. Регистрация може да бъде отказана само ако заявителят не е представил необходимите документи, не отговаря на изискванията по чл.21, ал.1 и чл.17 или не е внесъл необходимата държавна такса.
  (3)  Съобщението за отказа трябва да посочва всички пороци на заявлението.
  (4)  (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006г., в сила от 12.07.2006г.)  Отказът за регистрация се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (5)  Заявителят може да отстрани пороците и да подаде ново заявление.
  (6)  Редът за регистрация се определя с наредба на Министерския съвет.

Заличаване на регистрацията
Чл. 37. (1)  Регистрацията се заличава:
1.  в случай че заявителят е представил неверни данни;
2. при груби или системни нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
  (2) Дейността на регистрирания доставчик на удост.услуги се прекратява със заличаването на регистрацията, освен ако дейността бъде прехвърлена на друг регистриран доставчик на удост.услуги
  (3)  Прекратяването на дейността на регестриран доставчик на удост.услуги по издаване на удостоверения за универсални електронни подписи се урежда с наредба по чл.32, ал.4.


Организации  за  доброволна  акредитация

Чл. 20. (1)  Доставчици на удост. услуги могат да създават организации за доброволна акредитация с цел постигане на по-високо ниво на предоставяните от тях удост.услуги.
  (2)  Организациите за доброволна акредитация съдействат за признаване правната сила на удостоверенията, издадени от български доставчици в чужбина, както и на удостоверения, издадени от чуждестранни доставчици в Република България.
  (3)  Условията за участие в организация за доброволна акредитация следва да бъдат общодостъпни и да създават равнопоставеност на всички доставчици на удостоверителни услуги.