ЕВРОПЕЙСКИ АКТОВЕ И ПРАКТИКА ЗА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВОИстория
1993   -  „Развитие, конкурентност и заетост: предизвикателствата и политики за встъпване в ХХІ век”   -  Growth, competitiveness and employment: The challenges and courses for entering into the XXIst century. White Paper.Com  1993.

1994  -  „Европа и глобалното ипформационно общество”  -  „Докладът Бангеман”  -  Europe and the Global Information Society, Recommendations to the European Council, 1994.

1994-2000   -  Европейската комисия приема редица доклади, планове за действие, решения на конференции и пр.

2000  -  „еЕвропа  -  Информационно общество за всички”, т.нар. Лисабонска стратегия.
          -  Обща цел  -  ЕС да развива икономиката си и да я преубразува в най-конкурентната и динамична икономика в света, основана върху знанията.
          -      Конкретни цели –
                  --   онлайн достъп на всички граждани, домове и училища, бизнес- и
                        административни центрове;
                  --    въвеждане на дигитално образование в Европа;
                  --    осигуряване на социална насоченост на целия процес;
                  --    създаване на потребителско доверие и
                  --    изграждане на социална еднородност.
          -     По отношение на информационното общество:
                  --    създаване на регулаторна рамка за електронните съобщения;
                  --    подпомагане развитието на информационните и комуникационни
                         технологии;
                  --    създаване на условия за електронна трговия;
                  --    поддържане на европейското лидерство в мобилните комуникационни
                         технологии.
          -    Инициативата определя десет приоритетни области за развитие. Една от тези области е наименувана „Правителство онлайн  и е предназначена да набележи целите, които ще осигурят пряк достъп на гражданите до административна информация, услуги и процедури за вземане на решения.

ООН  -  Световна  среща  за  информационното общество
  2003  -  Женева   -  Декларация за принципите   -  текст
  2005  -  Тунис     -  Дневен ред на информационното общество          - текст
 11.2006  -  Internet  Governance Forum  -  Athens   - връзка
 11.2007  -  Internet  Governance Forum  -  Brasil    - връзка
 12.2008  -  Internet  Governance Forum  -  New Delhi    - връзка
Съвременно  състояние
2005 -  Европейската комисия формулира петгодишна инициатива озаглавена  i2010  -  Европейско информационно общество за развитие и заетост”  -  i2010  -  A European Information Society for growth and employment  COM(2005) 229 final.

I2010  определя в голяма степен съдържанието на всички следващи инициативи на ЕС за информационното общество, националните стратегии за развитие и чрез това очертава съдържанието на правната уредба на информационните отношения.
              -  определя се като „нов старт на Лисабонската стратегия”;
              -  40% от растежа на ЕС се дължи на ИКТ;
              - съчетаването на информационното общество с медийните услуги, мрежи и устройства е ежедневие;
              -  цифровото обслужване изисква сближаване на политиките и воля за адаптиране на регулаторни рамки, където са необходими, така че да са съвместими със зараждащата се цифрова икономика;
              - инициативата насърчава отворена и конкурентна цифрова икономика и подчертава значението на ИКТ като двигател на приобщаването и качеството на живот;
              -   нов подход към политиката за информационното общество.
i2010  -  Европейско информационно общество за развитие и заетост”
ЕК  определя три основни приоритета:
1.      Създаване на общо европейско информационно пространство.
2.      Увеличаване на иновациите и инвестиции в изследователската дейност.
3.      Създаване на приобщаващо европейско информационно общество (Inclusive European Information Society).
В електронното правителство:
       -    Към 2005г. предвижданите 20 услуги за гражданите и бизнеса са реализирани, 40% от които са напълно интерактивни;
            -    Предизвикателствата сега преминават от наличност на услуги към увеличено потребление и използване предимствата на тези услуги;
            -  Предвижда се „по-голяма ефективност чрез реструктуриране на бек-офиса”, подобрено качество на услугите и увеличаване на транс-граничните услуги.

Три основи на инициативата:
1.      Всички регулаторни инструмнти на Комисията, които ще позволят създаването на модерна, пазарно ориентирана регулаторна рамка на дигиталната икономика;
2.      Използване на европейските изследователски и развойни инструменти за дигитално сближаване и кооперация с европейския частен сектор за целите на иновациите и технологично първенство;
3.      Развитие на приобщаващо европейско информационно общество подпомагано от ефективни и потребителски ориентирани обществени услуги.

I2010  -  роля на  Европейската  комисия
-          Разработва предложения за обновяване на регулаторните рамки на електронните комуникации, информационното общество и медийните услуги за пълно използване на вътрешния пазар;
-          Чрез използване на общностните финансови инструменти да насърчава инвестициите в стратегически изследвания и да преодолее пречките пред широко разпространение на ИКТ;
-          Подкрепя политики за развитие на  е-приобщаване и качество на живот.

I2010  -  роля  на  страните – членки
Инициативата предлага на страните-членки в рамките на своите национални програми за реформи да приемат приоритети на информационното общество. Очаква се страните-членки да:
          -  осигуряват бърза и цялостна транспозиция на новите регулаторни рамки;
          -  увеличават разходите за изследвания в областта на ИКТ;
          -  развият модерни и съвместими обществени услуги, основани на ИКТ;
          - приемат амбициозни цели за развитие на информационното общество на национално равнище.

Страните-членки представят годишни отчети за постиженията по техните програми съобразно новият цикъл за управление на инициативата. Прогресът ще се анализира в годишни отчети на Комисията.

i2010  -  Европейското информационно  общество  за  развитие  и  заетост”
От юридическа гледна точка анализът на инициативата води до общия извод, че в периода 2006-2010г.  Европейската комисия предвижда съществено обновяване на целите и задачите отностно ИО.  Това води до нови и обновени директиви и изсквания към националните законодателства на държавите-членки.

Изводи:
1. Наложително е създаване на нова национална стратегия за развитие на информационното общество в Република България. Изискванията към нея са определени в стратегия  i2010.  Непременно следва да се обновят други национални стратегии съобразно новите европейски изисквания, вкл. Стратегията за изграждане на електронно правителство у нас.
2.  Всички изменения в националното ни законодателство, засягащи информационните отношения, следва да се преценяват съобразно изискванията към новата правна рамка  на Европейския съюз за информационното общество.