ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕНеобходимост
   -  легитимиране на управлението;
   -  участие на големи групи от хора в избирателния процес;
   -  повишаване доверието на гражданите в изборните енституции;
   -  мобилност на гласоподавателите;

Част от по-широката тема на електронната демокрация:
   -  нови начини за привличане на големи групи от хора в непосредственото
  осъществяване на демократичния процес;
   -   възможност за въвеждане на преките форми на участие на гражданите в държавните
 дела.

Видове  електронно гласуване
І. Недистанционно гласуване.  Гражданите изразяват своя вот чрез специално създадени електронни апарати, които се намират в избирателните секции или на места, контролирани от избирателните органи. Тук както устройствата, така и комуникационната среда, така и преброяването на гласовете се контролират от местната избирателна комисия. Образно този вид гласуване може да се сравни с използването на банковите автомати.

ІІ.  Дистанционно гласуване.  То се осъщесвява чрез информационните и комуникационни технологии на Интернет. Нито гласоподаващите устройства, нито комуникациите са под контрола на избирателните органи. Оттук идват големите опасения за манипулируемост на изборите и техните резултати.Правни  проблеми  на  електронното  гласуване
Осноовни проблеми:
   -   Установяване на самоличност
   -   Подмяна на самоличност
   -   Предизборна агитация в Интернет
   -   Организация и процедури за  е-гласуване
   - Еквивалентност на правата при традиционно и е-гласуване – всеобщо, равно, пряко избирателно право при тайно гласуване
   -   Отчитане и преброяване на гласовете
   -  Отнасяне на гласовете към избирателни райони.

Препоръка (2004)11 на Съвета на Европа за юридически, експлоатационни и технически стандарти за електронното гласуване –   текст

Препоръка (2004)11  на  Съвета  на  Европа  за  юридически, експлоатационни  и  технически  стандарти  за  електронно  гласуване

Юридически стандарти

А.  Принципи
 І.  Универсално избирателно право
 1.  Интерфейсът на електронните системи за гласуване трябва да бъде разбираем и лесно използван.
 2. Изискванията за регистрация за е-гласуване не трябва да поставя пречки за  участие в гласуването.
 3. Системите за е-гласуване трябва да бъдат проектирани за използване от хора с недостатъци.
 4.   Тъй като каналите за отдалечено е-гласуване са универсално достъпни, те трябва да са само допълнителни и незадължителни средства за гласуване.

 ІІ.  Равно избирателно право
  5.  При избори или референдуми гласуващият трябва да бъде предпазен от въвеждане на повече от една бюлетина. Гласуващият следва да бъде допуснат до гласуване само след като се установи, че неговият глас не е бил вече подаден.
  6.  Системата за е-гласуване трябва да предотвратява подаването на един глас чрез повече от един канал (напр.електронно и традиционно).
  7. Всеки подаден глас трябва да бъде преброен, и всеки глас при избори или референдум трябва да бъде преброен само веднъж.
  8.  Когато в едни избори или референдум се използват електронни и не-електронни начини за гласуване, трябва да има сигурен и надежден метод за събиране на всички гласове и изчисляване на точния резултат.


 ІІІ.  Свободно избирателно право
   9.  Организацията на е-гласуването трябва да осигури свободното формиране и израз на волята за избирателя и, където е необходимо, персонално обучение за осъществяване на избирателно право.
  10.  Начинът, по който избирателите биват напътствани в процеса на е-гласуване трябва да предотвратява прибързано или необмислено гласуване.
  11.  Гласоподавателите следва да са в състояние да поправят своя избор във всеки етап на избирателния процес преди подаване на гласа си, както и да прекъсват процедурата, преди техния избор да бъде записан или достъпен от друг човек.
  12. Системата за е-гласуване не следва да позволява манипулативни въздействия върху гласоподавателя по време на гласуването.
  13. Системата за е-гласуване следва да осигури участие в избори или референдум без ограничения на възможностите, напр. чрез подаване на празна бюлетина.
  14. Системата на е-гласуване следва ясно да показва на избирателя кога вотът е приет успешно и кога цялостната процедура е завършена.
  15. Системата за е-гласуване следва да предотвратява промяна на вота след неговото приемане.

 ІV.  Тайно гласуване
   16.  Електронното гласуване трябва да бъде така организирано, че да изключва във всеки етап от процедурата – и особено при автентикацията на гласоподавателя, всичко, което излага на опасност тайната на гласуването.
   17.  Системата за е-гласуване следва да гарантира, че гласовете в електронната урна и преброените гласове са и ще останат анонимни, и няма да е възможно възстановяване на връзката между гласа и гласоподавателя.
   18. Системата за е-гласуване трябва да бъде така проектирана, че очакваният брой гласове във всяка урна да не позволява обвързване на резултата с индивидуални гласоподаватели.
   19.   Трябва да се предприемат мерки, които осигуряват, че информацията, необходима за електронна обработка, да не се използва за нарушаване тайната на гласуването.

В.  Процедурни гаранции
 І.  Прозрачност
 20. Държавите-членки следва да предприемат действия, които да осигурят, че гласоподавателите разбират и се доверяват на използваните ситеми за е-гласуване.
 21. Информацията за функционирането на системите за е-гласуване следва да е обществено достъпна.
 22.  Гласоподавателите следва да имат възможност да изпитат всеки нов метод за е-гласуване преди и извън момента на електронното гласуване.
 23.   Всички наблюдатели, доколкото е позволено от правото, следва да могат да се запознаят и коментират електронните избори, вкл. и резултатите от тях.

 ІІ.  Проверимост и отчетност
 24. Частите на системата за е-гласуване следва да са открити, най-малко за компетентните избирателни органи с цел проверка и удостоверяване.
 25.  Преди въвеждане на система за е-гласуване е на подходящи интервали след това и особено след изменения в системата, независим субект, посочен от избирателните органи, следва да удостовери, че системата за е-гласуване работи правилно и че са изпалнени всички необходими мерки за сигурност.
 26. Следва да има възможност за последващи преброявания. Други качества на системата за е-гласуване, които може да се отразят върху правилността на резултатите, трябва да са проверими.
 27. Системата за е-гласуване не трябва да осуетява частично или пълно повторно провеждане на избори или референдум.
 28. Държавите-членки да осигурят надежността и сигурността на системата за е-гласуване.
 29. Следва да бъдат взети всички възможни мерки за предотвратяване на възможността за измама или непозволен достъп , въздействащи върху системата през целия избирателен процес.        
 30. Системата за е-гласуване следва да предвижда мерки за осигуряване на действието през целия процес на гласуване. Тя следва да е устойчива на неизправности, повреди или атаки с цел отказ от услуги.
 31. Преди провеждане на е-избори или е-референдуми, компетентните избирателни органи следва да се убедят в автентичността и правилността на системата за е-избори.
 32. Само лица, орлавомощени от избирателните органи, следва да имат достъп до централната инфраструктура, сървърите и данните от изборите. Следва да има ясни правила относно тези длъжности. Критични техническидейности следва да бъдат изпълнявани от групи от поне двама човека. Съставянето на групите трябва да бъде редовно променяно. Доколкото е възможно, такива дейности трябва да бъдат изпълнявани извън деня на изборите.
 33.  Когато електронната урна бъде отворена, всяко въздействие върху системата следва да се осъществява от групи от поне двама човека; въздействията да се отчитат и да се наблюдават от представители на компетентните избирателни органи и наблюдатели.
 34. Системата за е-гласуване следва да осигурява наличността и целостта на гласовете. Тя също следва да осигурява тайната на гласовете и да ги държи изолирани до преброяването им. Ако резултатите са запазени или предавани извън контролна среда, резултатите следва да са шифрирани.
 35.  Гласовете и информацията за тях следва да останат изолирани дотогава, докато данните се държат по начин, който може да бъде свързан с гласоподавателите. Идентифициращата информация следва да бъде разделена от гласовете.