ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ. ПОДСЪДНОСТ И ОБЖАЛВАНЕПоцедура за предоставяне
Условия за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.
     Чл. 41а.  /Нов – ДВ, бр. 49 от 2007г./  (1) Информация от обществения сектор се предоставя във формат и на език, на които тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на организацията от обществения сектор.
(2)     Организациите от обществения сектор не са длъжни да предоставят информация за повторно използване когато това изисква нейното създаване, събиране или преработване или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.
(3)     Организациите от обществения сектор не са длъжни да продължават създаването или събирането на определен вид информация за нуждите на повторното й използване.
(4)     По искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път на посочен електронен пощенски адрес или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма.

Информация от обществения сектор, която не се предоставя за повторно използване.
    Чл. 41б.   /Нов – ДВ, бр. 49 от 2007г./  Не се предоставя за повторно използване информация от обществения сектор:
1.      чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на организациите от обществения сектор;
2.      която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице;
3.      която е събрана или създадена от обществени радио- и телевизионни оператори или техни регионални центрове;
4.      която е събрана или създадена от училища, висши училища, научни и изследователски организации, Държавния архивен фонд, библиотеки, музеи, оркестри, опери, балети, театри и други научни и културни организации.

Предоставяне на информация от обществения сектор на организации от обществения сектор.
     Чл. 41в.  /Нов – ДВ, бр. 49 от 2007г./    (1) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване и на организации от обществения сектор при условията и по реда на този закон.
(2)    Ако информация от обществения сектор е поискана за повторно използване от организация по ал.1 във връзка с осъществяване на дейности, които са извън нейните правомощия или функции, се прилагат същите условия и заплащане.

Улеснения за търсене на информация.
     Чл. 41г.  /Нов – ДВ, бр.49 от 2007г./   Организациите от обществения сектор осигуряват условия за улеснено търсене на информация от обществения сектор чрез различни механизми за онлайн достъп или по друг подходящ начин.

Забрана за предоставяне на изключително право на повторно използване.
     Чл. 41д.  /Нов – ДВ, бр.49 от 2007г./   (1)  Забранява се сключването на договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор.
(2)    Сключване на договор по ал.1 е допустимо единствено в случаите, когато предоставянето на услуга от обществен интерес не може да се осигури по друг начин. Наличието на основание за сключване на такъв договор се преразглежда на всеки три години от организацията от обществения сектор, която е страна по него.

Раздел ІІ
Процедура за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване  /Нов – ДВ, бр. 49 от 2007г./
Искане за повторно използване на информация от обществения сектор.
     Чл. 41е.  /Нов – ДВ, бр. 49 от 2007г./   (1)  Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане.
(2)    Когато искането е подадено по електронен път, организациите от обществения сектор са длъжни да отговорят също по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.

Заплащане
     Чл. 41ж.  /Нов – ДВ, бр.49 от 2007г./   (1)  Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.
      (2) Заплащането по ал.1 не трябва да превишава разходите по предоставянето на              информация от обществения сектор.    
      (3)  При отправено искане организациите от обществения сектор предоставят данни за начина на определяне на разходите по ал. 1
      (4)  Сумите по ал. 1 постъпват по бюджета на съответната организация от обществения сектор.

Срок за предоставяне на информация от обществения сектор
     Чл. 41з.  /Нов – ДВ, бр.49 от 2007г./   (1)  Организациите от обществения сектор обработват постъпилото искане за повторно използване и отговарят на заявителя в срок до 14 дни от постъпването му.
(2)      В случаите, когато поисканата информация има значение за определен период от време, организациите от обществения сектор трябва да я предоставят в разумен срок, в който информацията не е загубила своето актуално значение.
(3)      В случаите, когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето й, срокът по ал. 1 може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информация в срок до 14 дни от постъпване на искането.

Отказ  за  предоставяне
Отказ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.
      Чл. 41и. /Нов – ДВ, бр. 49 от 2007г./   (1)  Отказът за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се мотивира.
(2)    Отказ може да се направи в случаите, когато:
1   .закон забранява предоставянето на поисканата информация;
2.  искането не отговаря на условията по чл. 41е.
(3)Откъзът по ал. 1 съдържа фактическото и правното основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване. В случай на отказ поради наличие на права на интелектуална собственосст, принадлежащи на трето лице, в решението за отказ се посочва името на носителя на правата или на лицето, от което организацията от обществения сектор е придобила тези права.
(3)   Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно използване, в случаите, когато тази информация съставлява или е част от публично достъпен регистър.

Подсъдност  и  обжалване
      Подсъдност и обжалване
      Чл. 41к. /Нов – ДВ, бр. 49 от 2007г./   Отказите за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване подлежат на обжалване пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.