ПОСРЕДНИК ПРИ ЕЛЕКТРОННОТО ИЗЯВЛЕНИЕ. ИЗПРАЩАНЕ, ПРЕДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕПонятие
Посредник при електронното изявление
     Чл. 6. (1)   Посредник при електронното изявление е лице, което по възлагане от титуляра изпраща, получава, записва или съхранява електронно изявление или извършва други услуги, свързани с него.

    
Задължения на посредника
Посредник при електронно изявление
Чл. 6
 (2)  Посредникът при електронното изявление е длъжен да:
       1.  разполага с техническо и технологично оборудване, което да осигурява надежност на използваните системи;
       2. поддържа персонал, притежаващ необходимите експертни знания, опит и квалификация;
       3.  осигурява условия за точно определяне на времето и източника на предаваните електронни изявления;
       4.   използва надеждни системи за съхраняване на информацията по т.3;
       5.   (изм. – ДВ, бр.38 от 2007г.)   съхранява информацията по т.3 в срок от две години.

Отговорност на посредника
Чл. 6
(2)    Посредникът при електронното изявление отговаря за причинените вреди от неизпълнение на задърженията му по ал.2

Грешки при предаване на електронно изявление
Грешка при предаване на електронно изявление
Чл. 7.   Титулярът носи риска от грешки при предаване на електронно изявление, освен ако адресатът не е положил дължимата грижа.

    Закон за електронното управление
Чл. 32
    (2)  Рискът от грешки при предаване на изявлението към доставчика на услугата е за заявителя.

   Наредба за електронните административни услуги от 2008г.
Чл.42
    (3)  Рискът от грешки при предаване на изявлението към доставчика на услугата е за заявителя.

Получаване на електронното изявление
Чл. 8.  (1)  Електронното изявление се смята за получено, ако адресатът потвърди получаването.
      (2)  Ако не е посочен срок за потвърждаване на получаването, потвърждаването трябва да бъде извършено в разумен срок.
      (3)  Потвърждаването на получаването не удостоверява съдържанието на електронното изявление.

                         
Време на изпращане
Време на изпращане на електронното изявление
Чл. 9.  Електронното изявление е изпратено с постъпването му в информационна система, която не е под контрола на автора.

Информационна система
Чл. 4.
f)  „информационна система” означава система за подготовка, изпращане, получаване, запазване или друга обработка на съобщения с данни;
Вж. и чл.2, б.  f  от Типовия закон за електронната търговия на УНСИТРАЛ от 1996г.
g) „автоматизирана система за съобщения” означава компютъртна програма или електронни или други автоматизирани средства, използвани за иницииране на операция или отговор на съобщението с данни или действие, които се прилагат напълно или частично, без преглед или вмешателство на физическо лице всеки път, когато тази система започва операция или подготвя отговор.

Време на получаване
Време на получаване на електронното изявление
Чл. 10. (1)  Електронното изявление е получено с изпращането на потвърждение от адресата за получателя му.
    (2) Ако потвърждаване не се изисква, електронното изявление е получено с постъпването му  в посочената от адресата информационна система. Ако адресатът не е посочил информационна ситема, изявлението е получено с постъпването му в информационната система на адресата, а ако адресатът няма информационна система – с изтеглянето му от адресата от информационната система, в която изявлението е постъпило.

Време на получаване по ЗЕУ
Закон за електронното управление
Време за получаване на електронните изявления
Чл. 32. (1)  Електронното изявление се смята за получено от доставчика на електронни административни услуги с постъпването му в неговата информационна система или в единната среда за обмен на документи.

Потвърждаване на получаването
Чл. 34. (1)  След регистриране на постъпил в администрацията  на административния орган входящ електронен документ се генерира и се изпраща потвърждение до заявителя за получаването му.

Време на узнаване
Време на узнаване на електронното изявление
Чл. 11.  Смята се, че адресатът на електронното изявление е узнал съдържанието му в разумен срок след неговото получаване.

Място на изпращане и получаване на електронното изявление
Чл.12. (1)  Електронното изявление се смята за изпратено в мястото на дейност на неговия титуляр.
    (2)  Електронното изявление се смята за получено в мястото на дейност на неговия адресат.
    (3)   Ако титулярът или адресатът на изявлението има повече от едно място на дейност, за място на дейност се смята това, което е в най-тясна връзка с изявлението и неговото изпълнение, като се държи сметка за обстоятелствата, които са били известни на титуляра и на адресата или са били взети предвид от тях по всяко време преди или при извършване на изявлението.
    (4)   Ако титулярът или адресатът няма място на дейност, взема се предвид неговото постоянно местопребиваване.

   


Получаване на електронни изявления по  ЗЕУ  от получателя на услугата
Наредба за електронните административни услуги от 2008г.
     Чл. 74. (1)  Получателят на електронната административна услуга е длъжен да посочи адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления от доставчика.
       (2)  Ако получателят е променил адреса, без да е уведомил доставчика, или е посочен неверен или несъществуващ адрес на електронна поща, всички съобщения, изпратени на посочения адрес, се считат за надлежно получени.
     Чл. 76. Електронните изявления на доставчиците, адресирани до получателите на електронни административни услуги, се изпращат на адреса на електронната поща по чл.74.
     Чл. 77. (1)  Когато електронни документи се изпращат онлайн чрез потребителски интерфейс, достъпен чрез уеб базирано приложение, те се изпращат задължително и на електронния пощенски адрес на получателя на услугата по реда на чл. 76.
       (2)  Електронните документи, изпратени по реда на чл. 72, т.2, се считат получени с постъпването им в информационната система на получателя на услугата. 
    Чл. 78. (1)  когато за използването на електронна административна услуга електронните документи се подават от гражданите по реда на чл. 46., изпращането на потвърждаването на получаването може да се извършва автоматично и да се изпраща като обратно съобщение чрез потребителския интерфейс по реда на чл.72, т.2, без да се подписва. В този случай информацията по чл.50, ал.2, т.3 се предоставя като електронна препратка към получения документ.
      (2)  Изпращането на потвърждаването по начина на ал.1 не изключва задължението за изпращането му по реда н