ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИПолзване на електронни административни услуги
Чл. 19.  Получателите на електронни административни услуги могат да извършват електронни изявления и да ги изпращат по електронен път, ако подадените документи са издадени и подписани съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и са спазени изискванията на този закон.

Интерфейси за изпращане на електронни документи
Чл. 20 (1)  Подаването на електронни документи от гражданите и организациите се извършва:
1.           он-лайн по стандартизиран протокол чрез публично-достъпно уеб-базирано приложение;
2.           чрез единната среда за обмен на документи;
3.           по дреги начини за подаване на електронни документи, определени с наредбата по чл.12, ал.4.
  (2)  Интерфейсите трябва да осигуряват извършването на електронните изявления и създаването на електронните документи в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис по лесен и разбираем начин за работа на потребителите, включително на лица с увреждания.


Формат и реквизити
Чл. 21. Министерският съвет определя с наредбата по чл.12, ал.4 форматите и задължителните реквизити, на които трябва да отговарят електронните документи.

Наредба за електронните административни услуги от 2008г.
Чл. 41. (1) Получателите на електронни административни услуги заявяват електронна административна услуга чрез изпращане на електронен документ в нормативноустановената за съответната административна услуга форма.
  (2) Заявителят се идентифицира чрез електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.
  (3)  Когато закон допуска ползването на административна услуга да се извършва без идентифициране на заявителя, подписване на документа не се изисква.

Идентификация,  интегритет и авторство
Проверка на самоличността на заявителя
Чл. 28. (1)  Проверка на самоличността на заявителя при подаване на заявление по електронен път се извършва незабавно от доставчика чрез:
1.       съпоставяне на името на заявителя, посочен в заявлението, и името на автора, съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, и
2.       проверка в съответната администрация, отговаряща за личната регистрация на граждани, дали на уникалния идентификатор на заявителя, посочен в заявлението, съответства име на гражданин с установеното по т.1 име.
  (2)  Проверката на самоличността се извършва за всички граждани, относно които се заявяват обстоятелства и които са идентифицирани с уникален идентификатор. Проверката за идентичност на организациите се извършва чрез проверка в съответните регистри на организациите.
  (3) При технологична възможност проверките по ал.1 и 2 се извършват автоматизирано.
  (4)  Когато заявителят няма уникален идентификатор, проверка по ал.1, т.2 не се извършва.
  (5)  Когато достъпът за ползване на електронната административна услуга се осъществява чрез единната среда за обмен на документи или когато в наредбата по чл.12,  ал.4 е предвиден друг начин за идентифициране за съответния вид достъп, проверка по ал.1 не се извършва.

ЗЕУ,  ЧЛ. 22. (1)  Получателите на електронни административни услуги и авторите на електронните изявления се идентифицират чрез уникалния си идентификатор, освен ако със закон се допуска за ползването на административна услуга  да не се изисква идентификация.
  (2)  Интегритетът и авторството на подадените по електронен път изявления във връзка с електронните административни услуги се установяват чрез електронен подпис, създаден съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и при спазване на действащото в тази област законодателство, освен ако със закон е предвидено друго.
  (3) Извън случаите по ал.2 установяването на интегритета и авторството на електронните изявления се урежда с наредбата по чл.12, ал.4 за съответния начин на достъп.

Проверки
НЕАУ,   Чл. 52. (1)  След приемането на входящи електронно подписани документи се извършва:
2.  проверка на валидността на удостоверението за електронен подпис чрез:
а)  проверка на периода на валидност, вписан в удостоверението;
б) проверка на вида на удостоверението и наличието на предвидените в закона реквизити;
в) проверка на наличието на автор и титуляр на електронното изявление и вписаната в удостоверението представителна власт на автора, когато удостоверението е издадено с такива реквизити;
г) проверка на валидността на удостоверението в списъка на прекратените удостоверения (CRL), съхраняван от доставчика на удостоверителни услуги;
3. проверка дали изявлението е направено от името на съответния титуляр – получател на електронната административна услуга;
4. проверка дали документите се подават чрез посредник при електронни административни услуги;
 
Подаване на електронни документи
Изискване към удостоверенията за електронен подпис
Чл. 23.  За използването на електронни административни услуги удостоверенията за електронен подпис трябва да са издадени с точно посочване на името на автора на електронния подпис, а когато удостоверението съдържа данни за титуляр – и неговото име или наименование.

Овластяване
Чл. 24. (1)  Когато в удостоверението за електронен подпис е посочено, че заявителят  - „автор”, действа  от името на друго лице – „титуляр”, основанието за овластяване трябва да бъде посочено в удостоверението. Ако овластяването на заявителя произтича от други овластени лица, удостоверението трябва да съдържа данни за тези лица.
  (2)  Когато се използва удостоверение, в което не се съдържат обстоятелствата по ал.1, заявителят трябва да посочи в електронното изявление, че действа от името на получателя на електронната административна услуга. Когато представителната власт не произтича от закон, обемът й се установява от текста на електронното изявление. Заявителят носи наказателна отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.
  (3) Доставчиците на електронни административни услуги осигуряват възможността авторите да посочват в електронните изявления качеството, в което ги извършват.

Задължение за приемане на електронни изявления
Чл. 25. (1)  Получателят на електронната административна услуга е длъжен да приема електронните изявления от доставчика за потвърждаване на получаването и за резултата от проверката на редовността на подадените документи.

Задължение за посочване на електронен адрес
Чл. 26. (1)  Получателят на електронната административна услуга е длъжен да посочи адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления от доставчика или друг електронен адрес, определен с наредбата по чл.12, ал.4.
  (2)  Ако получателят е променил адреса, без да е уведомил доставчика, или е посочен неверен или несъществуващ адрес на електронна поща, съответно друг електронен адрес, определен с наредбата по чл.12, ал.4, всички съобщения, изпратени на посочения адрес, се смятат за получени.
  (3)  С наредбата по чл.12, ал.4  Министерският съвет може да предвиди за нуждите на електронното управление използването на специална електронна пощенска кутия, създадена за всеки гражданин и организация в поддържана от Министерството на държавната администрация и административната реформа информационна система за обмен на електронни изявления по електронна поща. В този случай всички съобщения, изпратени до получателя от административните органи, се смятат за полечуни с постъпването им в електронната му пощенска кутия в системата.

Промяна на заявените обстоятелства
Чл. 27.  Получателят на електронната административна услуга е длъжен да съобщи на доставчика всички промени в заявените обстоятелства относно представителната власт, съгласието за приемане на електронни изявления и адреса на електронната поща. Промяната има действие от момента на съобщаването.

Предоставяне на електронни административни услуги без проверка за самоличност
Чл. 29.  Когато закон допуска ползването на административна услуга да се извършва без идентифициране на заявителя, проверка за самоличност не се извършва.

Преобразуване на приети на  хартиен носител заявления и актове
Чл. 30. (1)  Когато заявления на граждани и организации, актове на съда, както и актове на административни и други органи постъпват на хартиен носител, те се въвеждат в информационната система на съответния административен орган чрез снемане на електронен образ от тях и от приложените към тях документи със сканиращо устройство във вид и по начин, позволяващи разчитането им. Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания документ се удостоверява с електронен подпис от служителя, извършил снемането.
  (2)  Документите по ал.1 се съхраняват от административния орган.