ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАЦИЯПоняте  -  обществено-политическа система, в която властта се основава върху волята на гражданите и избрани техни представители.
              -  Приложение на принципа за равни права и възможности на всички граждани;
              -  Форма на държавно устройство, при която политическата власт се упражнява от гражданите;
              -  …, при която гражданите участват във вземането на решения или чрез пряко гласуване, или чрез избрани представители;

Произход  -  гр. ……….    -  demos (народът) и   kratos (сила, управление).

Видове демокрация:
           -  пряка;
           -  представителна.

Пряка  демокрация  -  аргументи  ЗА
Представителната демокрация е:
-  Неправителствена;
-  Поражда конфликти на интереси;
-  Корумпирана;
-  Поражда политически партии;
-  Преходи на държавата при смяна на властта;
-  Цена на изборите;
-  Закрилничество и роднидство;
-  Непрозрачност;
-  Недостатъчен брой примери;
-  Недостатъчна отчетност.

Пряка  демокрация  -  аргументи  ПРОТИВ

-  Работи в малки системи;
-  Практичност и ефикасност;
-  Демагогия;
-  Комплексност – политиката е сложно занимание и не всички разбират проблемите;
-  Безразличие на гласоподавателите;
-  Собствени интереси;
-  Демокрацията е повече от процедура.

Понятие  за  електронна  демокрация
  - използване на информационни и комуникационни технологии за развитие на общества, основани въпху идеята за демократично устройство;
  - нови демократични механизми за участие на гражданите в управлението;
  - нови качества на общественото устройство, нови права на гражданите

Събирателен термин, включва два основни фактора:
  1. Възможностите на новата информационна и комуникационна среда и
  2. Приложение на тези възможности в традиционни и нови форми за участие на гражданите в работите на държавата.

Е-демокрация,  е-управление  и  е-правителство
Електронната демокрация засяга по-общи въпроси в сравнение с  е-управлението и  е-правителството.

Е-управление:
  -  нови връзки и отношения в управлението
  - нов модел на управлението въз основа на виртуалното пространство, i-икономика и обществото на знанието
  -  нови тенденции в начините за действие на държавата

Е-правителството осигурява механизми за:
  -  улеснен достъп и включване на гражданите до държавните механизми;
  -  участие на гражданите в процесите за вземане на решения,
  -  прозрачност и отчетност на държавните органи.
Технологиите на електронното правителство представляват инструментариум за осъществяване на по-общите цели и задачи на електронната демокрация.

За  администрацията
-  достъпни електронни адреси за кореспонденция и нормативно установяване на задържения за държавните органи да отговарят на поставените въпроси по електронната поща;
-     он-лайн консултации с държавни експерти по определени теми;
-     публикуване предварително днемния ред на заседания на държавни органи;
-     организиране на он-лайн интерактивни обсъждания при вземане на решения;
-   представяне възможност на гражданите да изказват мнения по обсъждани въпроси и взети решения;
-   автоматични системи за уведомяване по избрани въпроси от дейността на държавния орган въз основа на принципа на пожелания абонамент;
-    задължение за организиране на он-лайн срещи и дискусии в Интернет;
-    пълен достъп до обществена информация;
-  провеждане на периодични официални изследвания на общественото мнение чрез Интернет;
-    приемане на публични декларации и петиции по Интернет.


І.   Е-демокрация
1.  Използване на ИКТ в демократичните процеси следва да е досъпно, където се смята, че това ще е ефективно средство за:
     -    засилване на участието, инициативата и ангажираността на гражданите в
          националния, регионалния и местния обществен живот;
     -    въвеждане на прозрачност в процеса на демократичното вземане на решения и
          отчетността на демократичните институции;
     -    развитие на отговорността на публичните власти;
     -    насърчаване на обществения дебат в процеса на вземане на решения.
2.  ИКТ следва да се използва за подобряване на достъпа и комуникация до висшите служители и избраните представители, както и за засилване комуникацията между публичните власти на всички равнища.
3.    Електронните начини за гласуване в изборите и референдумите на всички равнища в управлението, като допълнение на традиционните не-електронни канали за гласуване, следва да бъдат преценени в съответствие с Препоръката на Комитета на министрите (2004)11.
4.    Доверието на гражданите, мотивацията и капацитетът за участие в електронните демократични процеси следва да бъдат засилени чрез подходяща информация, помощ и образователни дейности на всички равнища, както и в рамката на образованието за демократично гражданство. Медиите следва да бъдат насърчавани, за да играят активна и независима роля при повишаване на съзнанието на обществото и да насърчават демократичното участие.


ІІІ.  Стратегии за  е-управление
        Водещи принципи за въвеждане
16.  Разработването и въвеждането на услуги на  е-управлението следва да включват анализ и, където е подходящо, реинженеринг на доставка на услуги и административни процеси.
17. Рискове, свързани с употребата на ИКТ в демократичните процеси и предоставянето на обществени услугиу по-специално тези, свързани с неразрешеното използване или модифициране, следва редовно да бъдат оценявани, а стратегиите за предотвратяване на риска следва да бъдат въведени. Потребителите трябва ясно да бъдат информирани за такива рискове и да се предприемат мерки за намаляването им.
18.  За да защити личното право на хората, всички процеси на лични данни, и по специално при разработване на услуги за потребителите и прилагане на сегментация на потребителите, следва да се извършват в съответствие с изискванията на Конвенцията № 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на личните данни. Цялата необходима информация следва да бъде предоставена, за да се осигури добро участие на потребителите и пълно упражняване на техните права.
19. Стратегиите на  е-управлението следва да включват система за управление на качеството, целяща да подобри обществените е-услуги, постоянно повишаване на удовлетворението на потребителя и справяне с възможно лошо функциониране.
20. Стратегиите на е-управлението следва да включват насърчаване на кампании за програми на е-управление и проекти, които използват разнообразни онлайн и офлайн канали.
21.  Методите на удостоверяване, използвани при прилагане на е-управлението, следва да съответстват на необходима степен на конфиденциалност и сигурност.
22. Подходяща инфраструктура следва да се изгради, за да се осигурят конфиденциални и надеждни лични данни по всяко време.

       Условия, необходими за стратегиите на  е-управление
23.   В рамките на дългосрочно обучение следва да бъде развита е-грамотността във всички групи на обществото. Медиите следва да се насърчават да играят съществена роля при насърчаване на е-грамотността.
24. Длъжностни лица и избрани представители следва да бъдат обучавани относно аспектите на употребата, управлението и предоставянето на услугите на е-управлението.
25.   Следва да бъдат осигурени достъпни точки за обществото на е-управлението.
26. Следва да бъде обсъдено създаване на национален координационен орган за  проблемите на е-управлението.