СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВООбобщение

n  Европейските държави към 2005г. реализират второ поколение национални стратегии за развитие на информационното общество;
n  Стратегиите изпълняват функция на обобщаващи и целеви документи за всички дейности по внедряване на информационни технологии;
n  Те насочват и координират усилията на държавни органи и частноправни субекти по развитие и действие на информационни технологии и нови услуги;
n  Раздел, предвиждащ насоките за развитие на „правната рамка” на информационното общество е неотменна част от тези стратегии и планове;
n  Съдържат раздел за развитие на електронното правителство. То е част от реформата на държавната администрация и е обвързано със създаване и внедряване на нови услуги и дейности в неправителствения сектор.

Извод:  Инициативите и стратегиите навлизат в нова фаза. Те се откъсват технологичната ориентация и преминават към ефективно използване преимуществата на информационното общество в техните социални аспекти.


Е-готовност  -   2007


Българската  стратегия  за  развитие  на  информационното  общество
-   1999  -  Национална програма   -  текст
-   2001  -  актуализация – РшМС 213/2001г. за приемане на Актуализирана национална програма за развитие на информационното общество в Република България, ДВ, бр. 36 от 2001г.  -  текст
-   Питане в НС  -  стенограма  от 12.05.2006г.   -  текст

Българска  стратегия  -  препоръки
Наложително е създаване на нова национална стратегия за развитие на информационното общество съобразно европейската инициатива i2010. Непременно следва да се анализират други национални стратегии и да се оценят задачите съобразно програмата за усъвършенстване на държавната администрация.

Като част от тратегията за развитие на информационното общество е наложително съществено обновяване на Стратегията за електронно правителство или създване на изцяло нов документ. Центърът на внимание в новата стратегия трябва да са модерните европейски тенденции,  изтъкнати по-горе. В стратегията трябва да се предвидят реални мерки за изпълнение на характерни за българските условия задачи, които други страни са реализирали още преди години.

Необходимо е създаване на условия за качествено нормотворчество в областта на българскато информационно право. Тези условия са още по-необходими, когато задачите на електронното правителство напускат технологичните си аспекти и подчертано се ориентират към съдържанието и съществените качества на държавното управление.

    -  Проект на програма за ускорено развитие на информационното общество.