ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВООт позицията на правото  е-правителството е:
  -  Правни норми описани в нормативни актове
                                           
  -  държавата като структура в действие
                                          
  -  информационни и комуникационни технологии
  -  ИКТ действат като правни норми и традиционни управленски процеси
Държавата

-  Законодателна                                                    -  Организационни структури
-  Изпълнителна                                                     -  Процедури
-  съдебна власт                                                      -  Е-юридически актове
                                                                                 -  Резултати – бази данни
                                                                                 -  Процедури за обработка на б.д.
                                                                                 -  Права за достъп до данните

Производства

Нормативна уредба
-  Закон за електронното управление
           --  Наредба за електронните административни услуги
           --  Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
           -- Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
           -- Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги
           -- Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи
           --  Проект на Наредба за общите изисктвания за оперативна съвместимост и информационна сигурност


Предмет  на  закона

Предмет
Чл. 1. (1)  Този закон урежда дейността на административните органи
   -  при работа с електронни документи,
   -  предоставянето на административни услуги по електронен път,
   -  и обмена на електронни документи между административните органи.

§1.  По смисъла на този закон:
2. „Административна услугае:
а) издаването на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;
б)  издаването на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;
в)  извършването на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;
       Какъв е редът за издаване на индивидуални административни актове?
       Къде е уруден този ред?


§1.  По смисъла на този закон:
3.  „Вътрешна административна услуга” е административна услуга, която един административен орган предоставя на друг за осъществяване на неговите правомощия.
         
 Вътрешни електронни административни услуги
Чл. 39. (1)  Вътрешни електронни административни услуги са вътрешни административни услуги, които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние црез използването на електронни средства.
(2)  Вътрешни електронни административни услуги са и услугите, които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства, предлагани от лицата, осъществяващи публични функции, и от организациите, предоставящи обществени услуги, едни на други, както и на административните органи.
 (3)  Вътрешни електронни административни услуги могат да се предоставят и от административните органи на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги.
Чл. 40. (1)  Административните органи са длъжни да предоставят помежду си вътрешни електронни административни услуги, свързани с осъществяването на правомощията им и с извършването на електронни административни услуги на гражданите и организациите.
 (2)  Задълженията по ал.1 се прилагат и по отношение на лицата, осъществяващи публични функции, и на лицата, предоставящи обществени услуги, доколкото в закон не е предвидено друго.

Предмет
Чл. 1. (2)  Този закон се прилага и по отношение и на дейността на
   -  лицата, осъществяващи публични функции, и на
   - организациите, предоставящи обществени услуги, доколкото в закон не е предвидено друго
11.  „Лица, осъществяващи публични функции” са нотариусите, частните съдебни изпълнители, държавните и общинските учебни заведения, държавните и общинските лечебни заведения и други лица и организации, чрез които държавата упражнява своите функции и на които това е възложено със закон.
14. „Организация, предоставяща обществени услуги” е всяка организация независимо от правната форма на учредяването й, която предоставя една или повече услуги по т.2.
12.  „Обществени услуги” са образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски или други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги.
Предмет
Чл. 1.
 (3)  Този закон не се прилага при работата с електронни документи, които съдържат класифицирана информация.
 (4)  Този закон не отменя правилата за работа с документи на хартиен носител, когато закон предвижда особена форма или особен ред за извършване на определени действия.