ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕn  Сключване на договор чрез електронната поща.
n  Заявление за електронна административна услуга.
n  Електронно гласуване.
n  Искане за достъп до лични данни.
n  Издаване на административен акт в електронна форма.
n  Вписване в електронен регистър.
n  Издаване на електронен документ за актуално състояние на ООД.
n  Подаване на електронно заявление за участие в обществена поръчка.
n  Подаване на годишна данъчна декларация по електронен път.
n  Подаване на декларация за осигурени лица по електронен път.
n  Създаване на електронно административно производство.
n  Създаване на производство за електронен арбитраж.
n  Създаване на процедура за съдебно деловодство по граждански дела.
n  Създаване на процедура на електронното правителства.
n  Създаване на процедура за електронна търговия.

Проблеми
-  Авторство на волеизявлението.
-  Неоттегляемост на волеизявлението.
-  Непроменимост на волеизявлението
-  Защита от промяна при предаване от автор към адресат.
-  Установяване на моментите на:
         --   изпращане на съобщениета;
         --  получаване на съобщението
-   Доказателствена сила.
-    Преобразуване в хартиен носител и от хартиен в електронен.
-    Дълготрайно запазване.

Научна  принадлежност

Понятие
     Изявлението е израз на воля.
     Електронното изявление  е израз на воля във виртуална среда.

     Когато изявлението възниква по повод реализация на правни норми, то е правно релевантно изявление.
     Когато електронното изявление  възниква по повод реализация на правни норми, то е правно релевантно изявление във виртуална среда.

    Волята се обективира във вид на акт по реализация на норми.
    Когато този акт по реализация на правни норми има определена от правото форма, той е юридически акт. Актът може да е:
        -  нормативен  -  съдържа правни норми;
        - индивидуален  -  акт по прилагане на правото  -  съдебен акт, заповед, наказателно постановление.

    Когато формата на този акт по реализация на п.н. не е определен от правото, той е правно релевантно действие  -  неформални договори.

Видове  електронни  изявления
    Нормативни електронни изявления.  Признаци:
  -  многократно приложение
  -  изразяват правила за поведение
  -  съдържат модел за развитие на правоотношения
  -  подвидове:
    --    абстрактивни  -  адресати и техни качества не са конкретизирани. Създават се от
           нормотвореца.
    --    конкретни  -  единият адресат е индивидуализиран. Създават се от
           правоприложителя.

    Индивидуални електронни изявления.  Признаци:
   -  актове по реализация на правни норми
   -  изразяват конкретна воля на конкретен правен субект
   -  съдължат конкретни данни за участниците в правоотношението
   -  реализират правни норми.

Форма  на  електронното  изявление
    Традиционните изявления са:
n  формални актове;
n  неформални актове.

    Електронно съобщение. Признаци:
-          текстова форма;
-          не винаги има специално установени реквизити от правото;
-          реквизити, получени от виртуалната среда – източник, моменти на изпращане и получаване.

    Електронен текстов документ. Признаци:
-          текстова форма;
-          винаги притежава реквизити, установени от правото;
-          реквизити, получени от виртуалната среда  -  източник, моменти на изпращане и полечаване.

    Запис в база данни. Признаци:
-          форма  -  полета, съставящи запис в база данни;
-          Реквизити от правото  -  на практика винаги има такива;
-          Реквизити, получени от виртуалната среда  -  източник, моменти, специфични реквизити от базата данни.

    Други форми  - XML  и пр.  Признаци:
-          специфична форма.

Електронно  изявление
    

   Автор и титуляр на електронното изявление.
   Чл. 4.  Автор на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов извършител.
   Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено електронното изявление.

Автор
    Конвенция на 
Адресат
    Адресат на електронното изявление.
     Чл. 5.  Адресат на електронното изявление може да бъде лице, което по силата на закон е длъжно да получава електронни изявления или за което въз основа на недвусмислени обстоятелства може да се смята, че се е съгласило да получи изявлението в електронна форма.

     Адресати :
  -  лице, което по силата на закон е длъжно да получава електронни изявления -  напр. задължен субект по  ЗЕУ;
  -  за което въз основа на недвусмислени обстоятелстваможе да се смята, че се е съгласило да получи изявлението във електронна форма  -  проблематиката на  СПАМ  -  чл.6. ЗЕТ