ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ПОДПИСИВидове  е-подписи
Чл. 13.  (1)  Електронен подпис  е:
   1.  Всяка информация, свързана с електронното изявление по начин, съгласуван между автора и адресанта, достатъчно сигурен с оглед нуждите на оборота, който:
         а)  разкрива самоличността на автора;
         б)  разкрива съгласието на автора с електронното изявление, и;
         в)  защитава съдържанието на електронното изявление от последващи промени;

   2.   усъвършенстваният електронен подпис;
   3.   универсалният електронен подпис

2.  усъвършенстваният електронен подпис
Определение
Чл. 16. (1)  Усъвършенстван електронен подпис е преобразувано електронно изявление, включено, добавено или логически свързано със същото електронно изявление, преди преобразуването.
  

3.  универсалният електронен подпис
Определение
Чл. 33. (1)  Универсален електронен подпис е усъвършенстваният електронен подпис, удостоверението относно който е издадено от доставчика на удостоверителни услуги, регистриран съгл. Чл.34.
  (2)  Универсални са и:
    1. (изм. – ДВ,  бр. 112 от 2001г., в сила от 05.02.2002г.) електронният подпис на комисията за регулиране на съобщенията, с който тя подписва актовете, издадени въз основа на правомощията й по закон;
   2. елктронните подписи по чл.22, т.8 на регистрираните доставчици на удостоверителни услуги.
 
Член 5
Правна сила на електронните подписи
1.  Държавите-членки гарантират, че усъвършенстваните електронни подписи, които се основават на квалифицирано удостоверение и които са създадени от устройство за създаване на защитени електронни подписи:
   а) отговарят на правните изисквания за подпис по отношение на данните в електронна форма по същия начин както и ръчния подпис отговаря на тези изисквания по отношение на документите на хартиен носител; и
   б)  са допустимо доказателство при съдебни производства.
2.  Държавите-членки гарантират, че правната сила и допустимост на електронния подпис като доказателство при съдебни производства не може да бъде оспорена единствено но основанието, че той е:
  -   в електронна форма, или
  -   не се основава на квалифицирано удостоверение, или
  - не се основава на квалифицирано удостоверение, издадено от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, или
  -   не е създаден от устройство за създаване на защитени подписи.

Значение на видовете електронни подписи
Чл. 13.
 (2)  Електронният подпис по т.1 и 2 има значението на саморъчен подпис, освен ако титуляр или адресат на електронното изявление е държавен орган или орган на местното самоуправление.
 (3)  Универсалният електронен подпис има значението на саморъчен подпис по отношение на всички. Министерският съвет определя държавните органи, които могат да използват в отношенията помежду им друг вид електронен подпис.

Тайна на данните;  оспорване
      Тайна на данните за създаване на електронния подпис
Чл. 14.  Никой освен автора няма право на достъп до данните за създаване на електронния подпис.
      Оспорване на електронния подпис
Чл. 15. (1)  Лицето, посочено като титуляр или автор на електронното изявление, не може да оспори авторството срямо адресата, ако изявлението е подписанос електронен подпис, когато:
1.      изявлението е отправено чрез информационна система, предназначена да работи в автоматичен режим, или
2.      изявлението е извършено от лице, на което е предоставен достъп до начина на идентифициране.
  (2)  Алинея 1, т.2 не се прилага от момента, в който адресатът получи уведомление, че елктронното изявление не изхожда от автора и адресатът има достатъчно време да съобрази поведението си с уведомлението.
  (3)  Алинея 1 не се прилага, когато адресатът на изявлението не е положил дължимата грижа.

Идентификация на физическите лица
Чл. 13. (1)  Електронен подпис е:
1.  всяка информация, свързана с електронното изявление по начин, съгласуван между автора и адресата, достатъчно сигурен с оглед нуждите на оборота, който:
  а) разкрива самоличността на автора;
  б) разкрива съгласието на автора с електронното изявление, и
  в) защитава съдържанието на електронното изявление от последващи промени;

   Тайна на данните за създаване на електронен подпис
Чл. 14.  Никой освен автора няма право на достъп до данните за създаване на електронния подпис.

    Оспорване на електронния подпис
Чл. 15. (1)  Лицето, посочено като титуляр или автор на електронното изявление, не може да оспори авторството срямо адресата, ако изявлението е подписанос електронен подпис, когато:
3.      изявлението е отправено чрез информационна система, предназначена да работи в автоматичен режим, или
4.      изявлението е извършено от лице, на което е предоставен достъп до начина на идентифициране.
  (2)  Алинея 1, т.2 не се прилага от момента, в който адресатът получи уведомление, че елктронното изявление не изхожда от автора и адресатът има достатъчно време да съобрази поведението си с уведомлението.
  (3)  Алинея 1 не се прилага, когато адресатът на изявлението не е положил дължимата грижа.

Идентификация на физическите лица при  уип
Тайна на частния ключ
Чл. 18.  Никой освен автора няма право на достъп до частния ключ.

Идентификация на физическите лица в администрациите
Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите от 2008г.

Чл. 16. (1)  Удостоверенията за електронен подпис по чл.2, т.1 – 4  са лични. Овластено лице има право да прави електронни изявления от името на администрацията само в рамките на правомощията му, произтичащи от длъжността, съответно от предоставената му представителна власт.
    (3)  Лице, имащо право да подписва с универсален електронен подпис по чл.2, т.3 и4,  не може да предоставя на други лица държането на предоставеното му устройство за сигурно създаване на подписа, върху която е записан частният ключ за създаване на подписи (смарт карта,  USB токен идр.).  Използването на устройството става чрез поставянето му в карточетящото устройство (карточетец) или в друго устройство чрез съответен интерфейс и достъпът до частния ключ се осъществява посредством  ПИН  или биометричен идентификатор.
  (4)  Лице, което има право на електронен подпис, не може при никакви обстоятелства да прави достояние на други лица персоналния си идентификационен номер (ПИН) за достъп до частния ключ за подписване освен в случаите по чл. 18, ал……(не може да се види от интирнит-лекцията на стр. 38)

Непроменимост на съдържанието
Чл. 13. (1)  Електронен подпис е:
1.  всяка информация, свързана с електронното изявление по начин, съгласуван между автора и адресата, достатъчно сигурен с оглед нуждите на оборота, който:
  а) разкрива самоличността на автора;
  б) разкрива съгласието на автора с електронното изявление, и
  в) защитава съдържанието на електронното изявление от последващи промени;

Чл. 40.  Регистрираният доставчик на удостоверителни услуги, издал удостоверение за универсален електронен подпис, удостоверява датата и часа на представяне на подписан с него електронен документ.

   Наредбата за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги в чл.5, ал.4  почти буквално възпроизвежда законовата разпоредба.

   С тези два текста се изчерпва общата уредба на удостоверяването на време в контекста на електронните документи у нас.

     Българският закон не поставя като условие удостоверяването на времето на полагане на подписа като условие за валидност на електронния документ.