ВЪТРЕШНИ ЕЛЕКТРОННИ АДМИВНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ. ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИПонятие
Вътрешни електронни административни услуги
Чл. 39. (1) Вътрешни електронни административни услуги са вътрешни административни услуги, които могат да се зяавяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства.
  (2)  Вътрешни електронни административни услуги са и услугите, които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства, предлагани от лицата, осъществяващи публични функции, и от организациите, предоставящи обществени услуги, едни на други, както и на административните органи.
  (3)  Вътрешни електронни административни услуги могат да се предоставят и от административните органи на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги.

ЗЕУ,  §1,  т.3.  „Вътрешна административна услуга” е административна услуга, която един административен орган предоставя на друг за осъществяване на неговите правомощия.

Разграничения
2.  „Административна услуга” е:
а) издаването на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;
б) издаването на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;
в) извършването на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;
г) консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно-правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;
д) експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация.

Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрадиите от 2008г.
Чл. 4. (3)  Процедури са всички работни процеси в администрацията или между различните администрации, които:
  -  включват вътрешен оборот на документи
  -  и които не представляват предоставяне на административни услуги и вътрешни електронни административни услуги.

Електронен подпис
Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите от 2008г.
Чл. 4. (1)  Право да правят електронни изявления от името на администрациите имат лицата, които притежават валидно удостоверение за универсален електронен подпис и са овластени по силата на закон или са надлежно овластени.
    (2) Право да изпращат електронни изявления по ал.1 от името на администрациите имат лицата, които притежават валидно удостоверение за универсален електронен подпис и са овластени със заповед на ръководителя на администрацията.
    (3) Право да правят електронни изявления в рамките на съответната администрация имат лицата, които притежават валидно удостоверение за електронен подпис, независимо дали е издадено за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешта инфраструктура на публичния ключ (ИПК) за конкретната администрация или за всички администрации или е издадено от доставчик на удост. услуги.
    (4)  Извън случаите по ал.1 и 2 право да правят електронни изявления от името на администрациите за нуждите на предоставянето на вътрешни електронни административни услуги имат лицата, които
      -  притежават валидно удостоверение за електронен подпис, издадено в рамките на вътрешна ИПК за всички администрации или
      -  издадено от доставчик на удостоверителни услуги.

Чл. 17. (1)  В администрациите могат да се използват информационни системи, които позволяват автоматично подписване на електронни документи в случаите на обслужване на заявки за вътрешни електронни административни услуги и в случаите на автоматично генериране на изявления от администрациите за нуждите на електронни административни услуги, предоставяни на гражданите и организациите.


ОБМЕН    НА   ЕЛЕКТРОННИ   ДОКУМЕНТИ
Общи въпроси
  -  държавните органи взаимодействат помежду си чрез обмен на документи, а в електронната среда –  чрез електронни документи;
  - електронните документи, издадени от държавните органи, са резултат от административни производства;
  - измененията на едно производство може да доведат до изменения на електронните документи, създавани от това производство;
  -   дълго време ще съществува смесена среда на хартиени и електронни документи;
  -   правилата за създаване, обмен и запазване на електронни документи не може да се извлекат от правилата за хартиените документи;

Единна среда за обмен на електронни документи
Чл. 41. (1)  Министърът на държавната администрация и административната реформа изгражда и поддържа еденна среда за обмен на електронни документи.
 (2)  Министерският съвет издава наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи
 (3)  Вътрешни електронни административни услуги се предоставят задължително чрез единната среда за обмен на електронни документи
 (4) Министерският съвет определя с наредбата по чл.12, ал.4 интерфейсите и правилата за подаване на електронни документи от гражданите и организациите за нуждите на ползването на електронни административни услуги.