ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯПроцедура  за предоставяне на достъп да обществена информация

Нормативна уредба

Чл. 24-27.  Искане за предоставяне на достъп до обществена информация
Чл. 24  -  форма
   -  Писмено заявление
   -  Устно запитване
   - По електронен път при условия, определени от съответния орган = писмено заявление
 (3)  Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Съдържание на заявлението за достъп
Чл. 25. (1)  Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:
1.  трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2.  описание на исканата информация;
3.  предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4.  адреса за кореспонденция със заявителя.
  (2)  Ако в заявлението не се съдържат данни  по ал.1, т.1, 2 и 4,  то се оставя без разглеждане.
  (3)  Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по ред, определен от съответния орган.

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация
Чл. 26. (1)  Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
1.  преглед на информацията  - оригинал или копие;
2.  устна справка;
3.  копия на хартиен носител;
4.  копия на технически носител.
  (2)  За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал.1.
  (3) Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал.1, т.4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.
  (4)  Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да ноискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Задължение за съобразяване с предпочитаната форма на достъп
Чл. 27. (1)  Органите са длъжни да се съобразят с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация, освен случаите, когато:
1.  за нея няма техническа възможност;
2.  е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.
 (2)  В случаите по ал.1 достъп до информацията се предоставя във форма, която се определя от съответния орган.

НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА  АДМИНИСТРАТИВНОТО  ОБСЛУЖВАНЕ  (ДВ. Бр. 78 от 2006г.)
Чл. 14.  Администрациите определят помещение за преглед на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл.26, ал.1, т.1 от Закона за достъп до обществена информация.


Чл.  28-33.   Разглеждане на заявлението
Чл. 28. 
  -  Срок -  (1)  Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.
  -  Задължителност -  (2)  В срока по ал.1 органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.

Чл. 37-39    -  Отказ за предоставяне на достъп

Чл. 40-44   -  Обявяване на решенията и отказите

Чл.  29-33   -  Усложнения
     Чл. 29  -  Уточняване на заявлението за достъп
Чл. 29. (1)  В случай, че не ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация.Срокът по чл.28, ал.1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.
 (2)  Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.
    
     Чл. 30  -  Допустимо удължаване на срока за предоставяне на достъп
Чл.30. (1)  Срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удържен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.
 (2)  В уведомлението по чл.29, ал.1 се посочват причините за удължаване  на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.
   
      Чл. 31  -  Удължаване на срока във връзка със защита на интересите на трети лица
Чл. 31. (1)  Срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.
 (2) В случаите по ал.1 съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявление по чл.24.
 (3) В решението си по чл.28, ал2 съответният орган е длъжен да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.
 (4)  При неполучаване на съгласие от третото лице в срока по ал.1 или при изричен отказ да се даде съгласие съответният орган може да предостави исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.
 (5)  Не е необходимо съгласие на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон.


Чл.  34-35  -  Предоставяне на достъп до обществена информация
Чл. 34. (1)  В решението по чл.28, ал.2, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:
1.  степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
2.  срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;
3.  мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
5.  разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.
 (2)  В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.
 (3)  Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.
 (4)  Срокът по ал.1, т.2 не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

Предоставяне на достъп до исканата обществена информация
Чл. 35. (1)  Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.
 (2)  За предоставянета на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител.


Чл. 37-39  -  Отказ за предоставяне на достъп
     Основания за отказ от предоставяне на достъп
Чл. 37. (1)  Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:
1.  (изм. – ДВ, бр. 45 от 2002г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2006г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейскя съюз)  исканата информация е информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени съсъ закон, както и в случаите по чл. 13, ал.2;
2.  достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на обществена информация;
3.  исканата обществена информация е предоставена на заявителя презпредходните 6 месеца.
 (2)  В случаите по ал.1 може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Чл. 40-44  -   Обжалване на решенията и отказите
     Подсъдност при обжалване на решенията по достъпа или отказа от достъп
Чл. 40. (1)  (Изм.- ДВ, бр. 30 от 2006г., в сила от 12.07.2006г.)  Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред окръжните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 (2)  (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006г., в сила от 12.07.2006г.)  Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на субекти по чл.3, ал.2 се обжалват пред окръжните съдилища  по реда на Административнопроцесуалния кодекс.