ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВООпределения
-          създаване, внедряване и използване на информационни технологии в публичната администрация
-          дейността на държавната администрация в електронна среда
-          възможност за получаване на административни услуги посредством нетрадиционни електронни средства,
-          осигуряване на масов достъп до публична информация и контакт на гражданите с държавата по всяко време, от всяко място, въз основа на равноправен достъп.
-          online, not in line
-          данните пътуват между администрациите, а не гражданите

Цели
n  качествено ново административно обслужване на гражданите и частния сектор;
n  нови възможности за участие на гражданите в управлението;
n  създаване на нова среда за функциониране на държавната администрация.

Е-демокрация,  е-управление,  е-правителство
Електронната демокрация засяга по-общи въпроси в сравнение с  е-управлението и  е-правителството
Е-управление:
  -   нови връзки и отношения в управлението
  -  нов модел на управлението въз основа на виртуалното пространство, i-икономика и обществото на знанието
  -   нови тенденции в начините за действие на държавата
Е-правителството осигурява механизми за:
  -   улеснен достъп и включване на гражданите до държавните механизми;
  -   участие на гражданите в процесите за вземане на решения;
  -   прозрачност и отчетност на държавните органи,

Технологиите на електронното правителство предоставят инструментариум за осъществяване на по-общи цели и задачи на електронната демокрация.

i2010  -  Европейско  информационно  общество  за растеж  и  заетост

i2010  -  Европейско  информационно  общество  за растеж  и  заетост
В електронното правителство:
  -  Към 2005г. предвижданите 20 услуги за гражданите и бизнеса са реализирани,  40% от които са напълно интерактивни;
  -   Предизвикателствата сега преминават от наличност на услуги към увеличено потребление и използване предимствата на тези услуги;
  -  Предвижда се „по-голяма ефективност чрез реструктуриране на бек-офиса”, подобрено качество на услугите и увеличаване на транс-граничните услуги.
  -    На юридически език, тези цели означават преди всичко преодоляване на досега преобладаващата технологична проблематика и насочване на усилията в качествено развитие на електронното правителство.
  -   Целта „по-голяма ефективност чрез реструктуриране на бек-офиса” означава преструктуриране на административните структури и процеси (бек-офиса), за да се постигнат по-качествени административни услуги.
  -    Извод – целите на новата стратегия достигат до качествените характеристики на държавните механизми и поставят задачи, които имат изцяло юридическо съдържание, юридически начин на определяне и юридически механизми за осъществяване.

След  i2010  -  ЕС  за е-правителство
-   09.2005 -  конференция на ЕС:    i2010 – успехът налага процес на съзидателно разрушение  (‘creative destruction’)  -  накратко
-    12.2005  -  Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) -  доклад за  е-правителството през 2010  -  накратко


i2010
ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ  НА  ЕЛЕКТРОННОТО  ПРАВИТЕЛСТВО

04.2006 -  ЕС-СОМ (2006) 173  -   i2010  План за действие за електронното правителство:   Ускоряване на електронното правителство в Европа за полза на всички”.
Успехите и потенциала на  е-правителството вече са ясно видими в няколко държави-членки -  Дания, Белгия и др.
ОСНОВНИ  ЦЕЛИ:
 -  Без изоставащи траждани -  към 2010 всички граждани да използват сигурни и иновативни услуги и лесен достъп до тях;
 -  Реална ефикасност и ефективност  -  към 2010 да се доститне висока удовлетвореност на потребителите, прозрачност и отговорност;
 -    Въвеждане на високорезултатни ключови услуги за гражданите и бизнеса  -  към 2010   100% от обществените поръчки да са онлайн
 -    Широк и безопасен достъп до услугите на  ЕС
 -    Засилване на участието на гражданите и демократично вземане на решения  -  към  2010 да се демонстрират средства за ефективен обществен дебат и участие в демократичното вземане на решения
 -    Пълен текст  -  тук

Четвърта конференция на министрите, отговарящи за развитието
 на електронното правителство
от държавите-членки на Европейския съюз

Декларация на министрите от Лисабон

„Реализиране на ползите от електронното правителство”
(Reaping  the Benefist of eGovernment)
Септември, 2007

Лисабон,  2007  -  Реализиране ползите от електронното правителство
Декларацията очертава:
   -   проритетите за развитието на електронното правителство до края на 2008г.
   - основните дейности за реализиране на инициативата i2010 „Европейското информационно общество за растеж и заетост”
   
    - приносът на електронното правителство за превръщането на Европа в икономика, която се грижи за околната среда, спестява енергия и отделя малко количество парникове газове, се превръща в политически приоритет.

Министрите, отговарящи за развитито на електронното правителство, се обединиха около следните приоритетни дейности:
1.  Трансгранична оперативна съвместимост
Да се засили сътрудничеството между държавите членки за определяне на подходящи начини за разработване, прилагане и контролиране на трансгранична оперативна съвместимост, която се изисква за прилагането на Директивата за услугите.
Да бъде отдадено допълнително внимание за определяне на технически стандарти и общодостъпни спецификации.
2.  Намаляване на административните тежести
Електронното правителство да се използва като механизъм за намаляване на административните тежести за гражданите и бизнеса в Европа.
Да се реализират възможностите за повторно използване на информация, като се следи за спазването на законите, най-вече на тези за защита на данните.
Да се обърне специално внимание на малките и средни предприятия като приоритетни бенефициенти на политиката за намаляване на административните тежести и по-ефективните публични услуги.
3.  Приобщаващо електронно правителство
Да се обърне внимание на социалния аспект като се разширят възможностите всички граждани да се възползват от услугите на електронното правителство.
Да се постигне по-добра интегпация и по-висока ефективност на административните услуги, насочени към рискови социални групи и такива, които не използват информационни и комуникационни технологии, т.е. обменът на документи и данни между администрацията и гражданите и бизнеса да стане възможно без технически бариери.
4.  Прозрачност и демократично участие
Да се потърсят нови начини за засилване на гражданското участие и прозрачността посредством прилагането на иновативни информационни и комуникационни технологии.
5.  Трансформиране работата на администрациите
Да се насърчи трансформирането на дейността на администрацията с помощта на технологиите.

Министрите се споразумяха:
-          да обсъдят как най-добре да интегрират в националните стратегии дейностите, дефинирани като приоритетни за развитието на електронното правителство;
-          до края на 2008г. да докладват за реализирания напредък.