ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОРПОВТОРНО   ИЗПОЛЗВАНЕ   НА   ОБЩЕСТВЕНА   ИНФОРМАЦИЯ

  -  Информация от обществения сектор (Public Sector Information или  PSL) се определя като документи, бази данни и други данни (метеорологични, цифрови карти, данни за трафика и пр.), които се създават, събират, запазват от субектите в обществения сектор.
  -  Интересът към тази информация нараства поради възможностите за нейното използване, осигурявани от новите информационни и комуникационни технологии.
  -     Множество възможности  -  използване на  PSL (PDF file)


Уредбата у нас -  ЗДОИ
Повторно използване на информация от обществения сектор
  Чл. 2а. (Нов- ДВ, бр. 49 от 2007г.) (1)   Повторно използване на информация от обществения сектор е използването й за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор.
      (2) Предоставянето на информация от обществения сектор на организация от обществения сектор във връзка с осъществяване на нейните правомощия или функции не е повторно използване по смисъла на този закон.
  Чл. 6.
       (2) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2007г.)   Основните принципи при предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване са:
1.  осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информация от
     обществения сектор;
2.  прозрачност при предоставяне на информация от обществения сектор;
3.  забрана за дискриминация при предоставяне на информация от обществения
     сектор;
4.  забрана за ограничаване на свободната конкуренция.