ЗАДЪЛЖЕНИ СУБЕКТИЗадължени субекти за осигуряване на достъпна до обществена информация
ЗДОИ,  чл. 3
      -Ал. 1:
            -  държавни органи:
                        --  Органи на законодателната, изпълнителната, съдебна власт
            -  органите на местното самоуправление
                        --  Общински съвети, кметове на общини, кметове на кметства и райони

  - Ал. 2:
              1.  публичноправни субекти, различни от тези по ал. 1;
              2.  физически и юридически лица само относно извършвана от тях  дейност,
                   финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет;
              3.  средствата за масова информация и е свързана с прозрачността на тяхната
 дейност.

Задължени  субекти
ЗДОИ,  чл. 3,  ал. 2,  т.1:
 -  „Президентът на Републиката е задължен субект по ЗДОИ на основание чл.3, ал.2, т.1  от закона, независимо, че не е орган на изпълнителната власт”.   -  Р. №5 от 03.01.2006г. по адм. Д. № 4268/2005г.,  V отд.  На ВАС
  -   НОИ е задължен субект  - О.  №6191 от 24.06.2002г., по адм.д. №4275/2002
  -   други  - Конст. съд,  омбудсман, Сметна палата

ЗДОИ,  чл. 3,  ал. 2,  т.2:
  -  МБАЛ  е задължен субект по закона  - Р. №962 от 27.01.2006г.  по  адм. д. № 6515/2005г.,  V отд. На ВАС
  -    БНБ,  НЗОК


ЗДОИ,  чл. 3,  ал. 2,  т.3:
   -  БНР  е  задължен субект  -  Р. № 6759 от 20.06.2006г. по адм. д. №2801/2006г., V отд. На ВАС
   -  Фондации, търговски субекти, други примери – препратка