АВТОМАТИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ ИЗЯВЛЕНИЯПримери
 -  фирма за набиране на персонал използва автоматични процедури, обработващи лични данни на кандидатите и ги филтрирапо определени критерии;
 - банка използва база данни и средства за обработка, за да определи платежоспособността на кандидати за кредити;
 -   обучаваща и тестваща програма автоматично оценява знанията на студента.

Примери  от  правото
  -  съставяне на избирателни списъци по определени от закона критерии (всички граждани на съответната страна, навършили определената от закона възраст и не лишени от избирателно право);
  -    издаване на индивидуален юридически акт в електронното правителство;
  -   издаване на наказателно постановление на водач въз основа на автоматичен анализ на данни от видеонаблюдение;
  -   процедурата за сключване на сделка в електронната търговия.


Познато  ли  е  подобно  явление  в  правото?
    Мълчаливо се предполага, че:
  -  всеки юридически акт, включително в случая индивидуалния юридически акт, е резултат от мисловни операции;
  -   индивидуалният акт е конкретизация на едно общо изразено правило спямо конкретен случай. Той се създава след:
            --  анализ на фактите,
            --  подвеждането им към нормата,
            --  преценки от юридическо естество,
            --  определянето на отговорността,
            --  реализацията е съпроводена с хуманитарни характеристики и оценки.

    Всеки юридически акт, включително и индивидуалният, е израз на воля, която по дефиниция е персонифицирана и е непосредствено свързана с отговорност за правилното и точно прилагане на общото правило.

Разграничения
Автоматични изявления  -  автоматично подписване на  е-документи.
Прилики:
-          автоматично се установява наличието или отсъствието на определено обстоятелство;
Пример -  при автоматичното подписване на  e-mail  се установява датата и часа на получаване/изпращане на писмото  -  автоматично установяване на юридически факт.
Разлики:
-          не всяко автоматично подписване означава автоматично формиране на воля, волеизявление;
-          във виртуална среда съществуват явления или реквизити на документи, които може автоматично да бъдат установени и автоматично подписани.

Автоматични изявления  -  автоматични решения
Прилики:
   -  качеството автоматизъм  -  формулирани са без непосредственото участие на човешка воля.

Разлики:
    -  не всички автоматични изявления съдържат автоматични решения.

Автоматични изявления  -  автоматични процедури:
      Автоматични изявления:
  -  проверяват наличието на определени юридически факти и
  -  формулират юридически актове или извършват действия, предвидени в диспозицията на на правната норма.
Автоматичните процедури:
  - извършват определени последователности от действия, напр. проверки на дати, проверки за наличието или отсъствието на определени факти. Резултатите от тези проверки може да се предоставят на субекта, който взема решения;
  -  не винаги тези последователности са съпровождани от решения.

Автоматично настъпване на правни последици
Правната норма постановява, че при наличието на определени юридически факти автоматично възникват определени правни последици.Признаци  на автоматичните  решения
  -   те са актове по реализация на правни норми;
  -  създават актове или извършват действия, предвидени в диспозицията (санкцията) на правната норма;
  -   създават се от автоматични процедури;
  - автоматичните процедури, които ги пораждат, са създадени за многократно приложение към сходни случаи;
  -  присъздаване на решението отсъства непосредсвено и конкретно изразена воля на правин субект;
  -   използват виртуални юридически факти, закрепени в електронни бази данни;
  -  създават електронни документи и/или виртуални юридически факти като част от електронни бази данни, които съдържат електронни изявления;
  -   имат ограничено приложно поле, определено по общ начин от правото. Например  -  приложими са само относно актове, които пораждат правни последици за определено физическо лице и съдържат оценка на неговото поведение или лични качества.


Наредба  за  удостоверенията  за  електронен  подпис  в  администрациите  от  2008г.
Чл. 17.  (1)  В администрациите могат да се използват информационни ситеми, които позволяват автоматично подписване на електронни документи в случаите на обслужване на заявки за вътрешни електронни административни услуги и в случаите на автоматично генериране на изявления от администрациите за нуждите на електронни административти услуги, предоставяни на гражданите и администрациите.
      (2)  Автоматично подписване се извършва чрез използване на механизам за сигурно създаване на подпис с минимални изисквания за сигурност  EAL 4  по Общите критерии за оценка за сигурност на информационни технологии, версия 2.1  и  сл. (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation   -  CC  2.1), приета от 

Автор
Чл. 17.      (3)  Автоматичното подписване се извършва съответно:
1.          от името на лице по  чл. 4, ал. 1  -  за изявленията, правени от името на администрацията;
2.от името на лице по  чл. 4, ал. 2   -  за нуждите на изпращане на подписани от лица по т. 1  електронни изявления.

(4)Когато поддръжката на програмно-техническите средства по  ал. 1 и 2  е възложена на външна организация, в договора се указва точно лицето, от чието име ще се извършва подписването.


Приложно  поле
    В електронното правителство:
Чл. 17. (1)   В администрациите могат да се използватинформационни системи, които позволяват автоматично подписване на електронни документи
 -   в случаите на обслужване на заявки за вътрешни електронни административни услуги
 -  и в случаите на автоматично генериране на изявления от администрациите за нуждите на електронни административни услуги, предоставяни на гражданите и организациите.

    В електронната търговия:
   -  при автоматично сключване на договори .

    В обработката на лични данни:
   -   при решения относно доспъпа до лични данни;
   -   При решения, съдържащи правни последици и квалификации на поведение на личността.

    В електронните регистърни производства:
    -  при установяване на определени обстоятелства като условие за извършване на регистрация.

Правни  проблеми
Спрямо приложното поле:
-          в кои случаи е недопустимо прилагане на автоматични решения;
-          функции на създателя на информационната технология;

Спрямо основанията за обжалване:
-          основания за обжалване на автоматични решения;

Спрямо отговорността:
-          на автора;
-          на органа/юридическото лице;
-          на създателя на информационната технология.

Антоматичните решения предполагат преобразуване на правните норми в информационни технологии.
Спрямо преобразуването на нормативността:
-          неправилно тълкуване на правните норми при създаване на информационните технологии;
-          необходими са процедури за контрол на преобразуването и действието на новите правила в съответствие с принципите на правовата държава;
-          необходимо е разработване на нови методи на нормотворчество;
-          необходими са нови правила и допълнение на съществуващите правила по повод действието на правото във виртуална среда;
-          необходима е нова теория на юридическите актове и юридическото действие във виртуална среда.

Преимущества
  -  прозрачност на правилата;
  -  прозрачност на решенията;
  -  съдържат логиката на процесите за вземане на административни решения;
  -  осигуряват еднообразно прилагане на правото;
  -  рационализират административните производства;
  -  автоматизират значителни части от административния процес за вземане на решения.