ПОНЯТИЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ПРАВОДействие  на  правото  в  информационното общество
     Доскоро правото е съществувало и действало само в традиционната среда. Традиционните знания и критерии са:
      -   приложими към традиционното правно действие и
      -  основа за създаване, използване и прилагане на правото на  информационното общество.

     В информационното общество възникват нови отношения между правните субекти, които изискват правна регламентация.

Понятие  за  виртуална  среда
     „Виртуално пространство”,  „виртуална реалност”  или  „виртуална среда”- среда, която физически не съществува, а е създадена от информационните технологии.
    
      Десетки определенията на термина. Най-лаконичното определение   --   не–физическа реалност. Интернет е предпоставка за създаване на виртуална реалност.
     Свойства на виртуалната реалност:
-  Идеално явление
-  Системна среда – създадена и действа системно
-  Относителна независимост от материалната действителност
-  Продукт на човешкото съзнание
-  Достъпност – общодостъпна от всички
-  Моделиране – предоставя среда за моделиране на явления и процеси
-  Автоматизъм на действие – изпълнява действия без непосредствено участие на човека
-  Управляемост
-  Възстановимост – може да бъде върната в предходно състояние.

Действие на правото  в  информационното общество
    - обсъждания на законопроекти във форуми, информационни технологии за връзка между законодатели и граждани;
    - устройство и действие на държавни органи в традиционна среда  ПЛЮС  обмен на електронни документи;
    -  сключване на сделки в традиционна форма
ПЛЮС  електронна комуникация по повод сключване на сделките.

     Общо качество – нова форма за израз, изпращане и получаване на волеизявления:
   -  електронна поща
   -  електронни подписи
   -  електронни документи

     Нови механизми за действие на правото във виртуална среда:
    - електронна демокрация  -  комплекс от нормативни правни механизми и информационни технологии. Примери:
               --  електронни избори;
               --  нови механизми за осъществяване на пряка демокрация.
    - устройство и действие на държавни органи във виртуална среда  -  специално създадени информационни технологии на електронното правителство;
    -  електронна търговия – сключване и изпълнение на сделки във виртуална среда  посредством специално създадени информационни тетнологии;
    -  онлайн решаване на спорове  -  специално създадени информационни технологии за тази цел.
   
   Качества на новите механизми за действие във виртуална среда
          Общото  -  волята на правните субекти се изразява в множество варианти за действие посредством автоматични процедури.
          Те се самореализират многократно, действието им е в състояние да обвърже страните без прякото им участие, дори без знанието им за възникване на конкретната правна връзка.
          Процедурите осигуряват автоматично възникване и развитие на правоотношенията.
  

Традиционна и виртуална среда
   Юридически факти във виртуалната среда – електронни регистри.
   Примери:
     -  електронен търговски регистър;
     -  регистри на други правни субекти;
     -  регистри на електронното правителство.
Наложително е правото да уреди запазването и използването на виртуалните юридически факти и тяхното правно значение.

   Правни последици във виртуалната среда. Примери:
     -  регистрация на търговски субекти по електронен път;
     -  използване на услугите на информационното общество;
     -  използване на дигитално съдържание, защитено от правото.
Наложително е правото да уреди процедурите за възникване на виртуалните правни последици и тяхното правно значение.


Предмет и методи  на  регулиране
   Критериите за разграничаване на правните отрасли:
     -  предмет на регулиране;
     -  метод на регулиране

   Тези критерии, приложени към информационните отношения:
      -  предмет на регулиране
                       --  отношенията по повод информацията;
    -  метод на регулиране -  нееднороден:
                       --  отношения от всички правни отрасли;
                       --  публичноправни  -   е-демокрация ,  е-избори,  е-правителство;
                       --  частноправни  -   е-търговия, авторско право, услуги в Интернет;
                       -- международноправни – свободно използване на Интернет, глобална информационна сигурност, управление на мрежата, нови  над-национални институции.

   Необходим е нов критерий за обособяване на информационното право.
   Какво е естеството на този критерий?  Идва от:
   -  качествата на предмета на регулиране  -  информацията:
             --  нематериален характер;
             --   част от характеристиката на самото право -  идеален характер;
             --   присъства във всички правни отрасли.
   -  качествата на урежданите отношения:
             --   разнородни  - публичноправни, частноправни, международноправни

но с общи качества:
             --  системно замислени, проектирани и създадени;
             --  системно действащи.
  
Смесени  фактически състави
    Разнородните, смесените фактически състави, които са изключение за традиционните отрасли, са присъщо качество на информационното право.
    Изследването на подобни отношения е възможно само като единство, надхвърлящо рамките на традиционния правен отрасъл.
    Информационното общество налага нови критерии за обособяване на самостоятелни подразделения в правната материя.
    Приложимият критерий  -  функционалната взаимосвързаност на институти от различни отрасли.

Критерии  за  обособяване  на  информационното право
   Обект на изследване:
    -  всички отношения по повод информацията, които са получили правна регламентация или следва да бъдат регламентирани от правото;
 
  -  правните норми, които уреждат тези отношения;
        -  механизмите за реализация на правото във виртуалната среда.

    Предмет на регулиране  -  отношенията по повод информацията.
    Методи на регулиране  -  всички методи, използвани от традиционните правни отрасли.

    Нов критерий  -  функционалното обединение на правни институти от различни отрасли. Тяхното съвместно действие има определена цел. Особеното е, че във всички случаи желаният правен резултат се постига посредством съвместно действие на норми от различни правни отрасли.

   Критерии за обособяване на нормите на информационното право:
        -  предметът на регулиране  -  отношенията по повод информацията;
     -  функционално обединение на норми, предназначено за постигане на желан правен резултат.